COM(1971)1232 EU - Richtlijn
COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Voorstel voor een vierde richtlijn van de Raad op grondslag van artikel 54 lid 3 sub g) strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht , de waarderingsmethoden alsmede de openbaarming van deze stukken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Voorstel voor een vierde richtlijn van de Raad op grondslag van artikel 54 lid 3 sub g) strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de Lid-staten worden verlangd van de vennootschappen om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de indeling en de inhoud van de jaarrekening en het jaaroverzicht , de waarderingsmethoden alsmede de openbaarming van deze stukken

officiële Engelstalige titel

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PROPOSITION D' UNE QUATRIEME DIRECTIVE sur la base de l' article 54.3.g» tendant a coordonner les garanties qui sont exigées , dans les Etats membres, des sociétés pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers* en ce qui concerne la structure et le contenu des comptes annuels et du rapport de gestion , les modes d' évaluation ainsi que la publicité de ces documents
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1971)1232 NL
Extra COM-nummers COM(1974)191
Procedurenummer i 1971/1012(CNS)

2.

Key dates

Document 10-11-1971
Online publicatie 10-11-1971
Besluit 25-07-1978; Richtlijn 1978/660

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.