Verordening 2007/1446 - Sluiting van de visserijovereenkomst met Mozambique

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 17 december 2007 gepubliceerd en is op 29 november 2007 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1446/2007 van de Raad van 22 november 2007 betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 1446/2007 of 22 November 2007 on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Mozambique
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2007/1446
Origineel voorstel COM(2007)472 NLEN
Celex-nummer i 32007R1446

3.

Key dates

Document 22-11-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 17-12-2007; OJ L 331, 17.12.2007,Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 004
Inwerkingtreding 29-11-2007; in werking datum publicatie + 7 zie art 5
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 1446/2007 VAN DE RAAD

van 22 november 2007

betreffende de sluiting van de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, en artikel 300, lid 3, eerste alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Gemeenschap en de Republiek Mozambique hebben onderhandeld over een partnerschapsovereenkomst inzake visserij waarbij aan vissers uit de Gemeenschap vangstmogelijkheden worden toegekend in de visserijzone van Mozambique, en hebben die overeenkomst geparafeerd.

 

(2)

Het is in het belang van de Gemeenschap die overeenkomst goed te keuren.

 

(3)

Bepaald moet worden hoe de vangstmogelijkheden over de lidstaten moeten worden verdeeld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mozambique (hierna „de overeenkomst” genoemd) wordt hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd (1).

Artikel 2

De in het protocol bij de overeenkomst vastgestelde vangstmogelijkheden worden als volgt over de lidstaten verdeeld:

 

Type visserij

Vaartuigtype

Lidstaat

Vergunningen

Tonijnvisserij

Ringzegenvaartuigen

Spanje

23

Frankrijk

20

Italië

1

Tonijnvisserij

Vaartuigen voor de visserij met de beug

Spanje

23

Frankrijk

11

Portugal

9

Verenigd Koninkrijk

2

Indien met de door deze lidstaten ingediende vergunningsaanvragen niet alle in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden worden benut, kan de Commissie vergunningsaanvragen van andere lidstaten in aanmerking nemen.

Artikel 3

De lidstaten waarvan de vaartuigen in het kader van de overeenkomst vissen, melden de in de visserijzone van Mozambique gevangen hoeveelheden van elk bestand aan de Commissie op de wijze zoals bepaald bij Verordening (EG) nr. 500/2001 van de Commissie van 14 maart 2001 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad wat betreft de controle op de vangsten van de communautaire vissersvaartuigen in de wateren van derde landen en in volle zee (2).

Artikel 4

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 november 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

  • M. 
    PINHO
 

  • (1) 
    Zie bladzijde 35 van dit Publicatieblad.
 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.