Een nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij - EU monitor

EU monitor
Donderdag 3 december 2020
kalender

Een nieuw Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 2 december 2011.

Brussel, 2 december 2011 - De Europese Commissie heeft voorgesteld voor de periode 2014-2020: het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het fonds zal bijdragen tot de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en zal vissers helpen bij de overgang naar een duurzame visserij, evenals de kustgemeenschappen bij de diversifiëring van hun economie.

Het fonds zal projecten financieren waarmee nieuwe banen zullen worden gecreëerd en de levenskwaliteit aan de Europese kusten zal worden verbeterd. Bureaucratische belemmeringen zullen worden beperkt zodat begunstigden gemakkelijk toegang hebben tot financiering.

Commissaris Maria Damanaki i, belast met Maritieme zaken en visserij, zei hierover het volgende: "Het nieuwe fonds zal de economische groei en de werkgelegenheid in de sector een nieuwe impuls geven. Voortaan zal geen geld meer worden gespendeerd aan de bouw van grote vaartuigen. Het zullen de kleinschalige visserij en aquacultuur zijn die de vruchten zullen plukken van de "vergroening" van de begroting voor het gemeenschappelijk visserijbeleid."

Dit nieuwe fonds komt in de plaats van het bestaande Europese Visserijfonds (EVF i) en van een aantal andere instrumenten. Voorgesteld wordt 6,5 miljard euro vrij te maken voor de periode 2014-2020.

Achtergrond

Ondersteuning van de ecologische, economische en sociale beginselen van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal het basisinstrument zijn van de door de Commissie in juli voorgestelde hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid. De overgang naar duurzaamheid vereist een aantal radicale veranderingen in de manier van vissen, en het fonds zal vissers de nodige stimulansen geven om de mariene ecosystemen minder schade toe te brengen, een einde te maken aan de overexploitatie en de teruggang van de visstand terug te draaien.

Als we de druk op de visbestanden verminderen en hen de tijd laten om zich te herstellen, zullen de van de visserij afhankelijke gemeenschappen moeten zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal hen helpen zoeken naar innoverende manieren om hun vangsten te valoriseren en hun economie te diversifiëren.

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij is niet alleen een catalysator voor de overgang naar duurzaamheid en goede economische prestaties. Het dient ook de sociale agenda van de Commissie. Echtgenoten spelen vaak een fundamentele rol in familiale visserijbedrijven. Voortaan zullen zij in aanmerking komen voor steun voor opleiding of voor andere economische activiteiten op visserijgebied.

Producentenorganisaties zullen worden geholpen bij de productieplanning, teneinde aan de marktvraag te voldoen en hun producten zo op de markt te brengen dat wordt tegemoet gekomen aan de verwachtingen van een steeds kritischer publiek.

Slimme, groene visserij

Ondanks de 1,7 miljard euro die sinds de jaren '90 aan sloop zijn besteed, wordt de EU-vloot nog steeds geconfronteerd met overcapaciteit omdat de buitenbedrijfstelling van vaartuigen is gecompenseerd door de technologische modernisering van de resterende vloot. Er zal derhalve niet langer geld gaan naar sloop, wel naar economisch en sociaal productieve activiteiten, zoals diversificatie.

Door het aanmoedigen van bottom-up-initiatieven zijn reeds uitstekende resultaten geboekt op visserijgerelateerde terreinen zoals verwerking, catering of toerisme. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal deze door de gemeenschap aangestuurde innovatie versterken. Aangezien kleinschalige kustvloten van vitaal belang zijn voor de economie van tal van kustgemeenschappen, zal de steun voor dit soort vloten worden geïntensiveerd.

Het nieuwe fonds zal ook innoverende projecten ondersteunen zoals de vervanging van visnetten door selectiever vistuig ter vermindering van de teruggooi, of de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de gevolgen van de visserij en de aquacultuur kunnen beperken.

Slimme, groene aquacultuur

De aquacultuur biedt een enorm potentieel om onze afhankelijkheid van invoer te verminderen. Zij verschaft hoogwaardige werkgelegenheid in plattelandsgebieden en brengt gezond eten op de Europese tafels. Het fonds zal ernaar streven een duurzame impuls te geven aan deze sector door innovatie te belonen en ook nieuwe vormen van aquacultuur te bevorderen, zoals non-food aquacultuur.

Ondersteuning van het partnerschap van wetenschap en visserij

Correcte gegevens over de toestand van de visbestanden en het mariene milieu in het algemeen zijn cruciaal bij de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal voldoende middelen beschikbaar stellen voor gegevensverzameling, monitoring en controle.

Aangezien het zinloos is de werelden van diegenen die werken op zee (de vissers) en diegenen die de zee bestuderen (de wetenschappers) te scheiden, zal het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij hen aanmoedigen om samen te zoeken naar manieren om de natuurlijke hulpbronnen op duurzame wijze te exploiteren.

Eén enkel fonds voor visserij en geïntegreerd maritiem beleid

Met het geïntegreerd maritiem beleid van 2007 worden maritieme sectoren die vroeger van elkaar gescheiden waren en apart werden beheerd, samengebracht. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal steun verlenen voor projecten zoals maritieme ruimtelijke ordening, geïntegreerde maritieme bewaking en mariene kennis.

Deze voorbeelden illustreren hoe integratie kan helpen overlap te voorkomen en kosten te beperken door middel van sectoroverschrijdende samenwerking en coördinatie. De opneming van het maritieme beleid in het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal voor een grotere coherentie zorgen en bijdragen tot synergieën tussen beide beleidsterreinen.

Vereenvoudiging

De regels van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zullen worden geharmoniseerd met die van andere EU-fondsen. Dit maakt het makkelijker voor zowel de begunstigden als de nationale autoriteiten. Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij zal deel uitmaken van het nieuw gemeenschappelijk strategisch kader, waardoor de diverse bestaande EU-fondsen consistent zullen samenwerken en overlap of dubbel werk wordt voorkomen.

Werkwijze van het fonds

Het nieuwe fonds zal worden gebruikt om projecten samen met de lidstaten te cofinancieren. De middelen worden over de lidstaten verdeeld op basis van het belang van de visserijsector in elk land. Hierbij gelden de beginselen van gedeeld beheer tussen de Commissie en de lidstaten. Elke lidstaat stelt een operationeel programma voor de betrokken periode vast, waarin wordt aangegeven hoe de toegewezen middelen zullen worden aangewend.

Zodra de Commissie dit programma heeft goedgekeurd, is het aan de lidstaten om te beslissen over de concrete te financieren projecten. De subsidiabiliteit van de te ondersteunen maatregelen en de tenuitvoerlegging van het programma worden zowel door de lidstaten als door de Commissie gemonitord.

Nadere informatie:

Memo/11/ 863

Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_nl.htm

Audiovisueel materiaal met voorbeelden van gefinancierde projecten:

www.tvlink.org

 

Contact :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


1.

Relevante EU dossiers