COM(2012)202 - Wijziging van Besluit 97/836/EG inzake toetreding tot de VN/ECE-overeenkomst over eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen, en erkenning van goedkeuringen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2012)202 EUe
Wijziging van Besluit 97/836/EG inzake toetreding tot de VN/ECE-overeenkomst over eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen, en erkenning van goedkeuringen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door het Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie (ENTR) i en het Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (GROW) i van de Europese Commissie en op 4 mei 2012 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Besluit 97/836/EG inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen (“Herziene Overeenkomst van 1958”)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION amending Decision 97/836/EC with a view to accession by the European Community to the Agreement of the United Nations Economic Commission for Europe concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted to and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions ('Revised 1958 Agreement')
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2012)202 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)202
Procedurenummer i 2012/0099(NLE)
Celex-nummer i 52012PC0202

2.

Key dates

Document 04-05-2012
Online publicatie 07-05-2012
Besluit 22-07-2013; Besluit 2013/456
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-09-2013; PB L 245 p. 25-26

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.