COM(2012)263 - Standpunt EU in de VN/ECE over wijzigingen in enkele, deels technische, reglementen op economisch vlak - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2012)263 EUe
Standpunt EU in de VN/ECE over wijzigingen in enkele, deels technische, reglementen op economisch vlak

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Europese Unie in het kader van de betrokken comités van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties zal innemen over de aanpassing aan de technische vooruitgang van de Reglementen nrs. 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 en 121, en over de aanpassing aan de technische vooruitgang van Mondiaal Technisch Reglement nr. 1 betreffende deursloten en deurbevestigingselementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe regarding the adaptation to technical progress of Regulations Nos 11, 13H, 30, 44, 49, 54, 64, 101, 106 and 121 and regarding the adaptation to technical progress of Global Technical Regulation No 1 concerning door locks and retention components of the United Nations Economic Commission for Europe
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2012)263 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)263
Procedurenummer i 2012/0141(NLE)
Celex-nummer i 52012PC0263

2.

Key dates

Document 04-06-2012
Online publicatie 04-06-2012
Besluit 18-06-2012; Besluit 2012/348
Bekendmaking in Publicatieblad i 03-07-2012; PB L 173 p. 1-2

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.