COM(2012)380 - Periodieke controles op rijwaardigheid van motorvoertuigen en aanhangers - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 23 oktober 2020
kalender

COM(2012)380 EUe - Verordening
Periodieke controles op rijwaardigheid van motorvoertuigen en aanhangers

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze Verordening i is opgesteld door het Directoraat-generaal Vervoer (MOVE) i van de Europese Commissie en op 13 juli 2012 voorgelegd aan de Raad van de Europese Unie en ter medebeslissing i aan het Europees Parlement.

1.

Kerngegevens

officiële titel

BIJLAGE bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG

officiële Engelstalige titel

ANNEX_ to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(2012)380 NLEN
Extra COM-nummers SWD(2012)206; SWD(2012)207
Procedurenummer i 2012/0184(COD)
Celex-nummer i 52012PC0380

2.

Key dates

Document 13-07-2012
Online publicatie 13-07-2012
Besluit 03-04-2014; Richtlijn 2014/45
Bekendmaking in Publicatieblad i 29-04-2014; PB L 127 p. 51-128

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.