Besluit 2009/949 - Aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig tot 31 december 2009 en moest uiterlijk op 1 december 2009 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit 2009/949/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

officiële Engelstalige titel

Council Decision 2009/949/JHA of 30 November 2009 adjusting the basic salaries and allowances applicable to Europol staff
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2009/949
Origineel voorstel JAI(2009)2
Celex-nummer i 32009D0949

3.

Key dates

Document 30-11-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 15-12-2009; PB L 328 p. 48-49
Inwerkingtreding 01-12-2009; van kracht datum document + 1 zie art 3
Einde geldigheid 31-12-2009; stilzwijgende opheffing door 32009D0371

4.

Wettekst

15.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/48

 

BESLUIT 2009/949/JBZ VAN DE RAAD

van 30 november 2009

inzake de aanpassing van de basissalarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Besluit van de Raad van 3 december 1998 houdende vaststelling van het Statuut voor de personeelsleden van Europol (1) („het Statuut”), en met name op artikel 44,

Gezien het initiatief van de Tsjechische Republiek,

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

Gezien het onderzoek van de raad van bestuur van Europol naar de bezoldiging van de functionarissen van Europol,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De raad van bestuur heeft in het onderzoek naar de bezoldiging van de functionarissen van Europol rekening gehouden met de wijzigingen van de kosten van levensonderhoud in Nederland, alsmede met de wijzigingen in de salarissen van het overheidspersoneel in de lidstaten.

 

(2)

Uit de onderzoeksperiode, die liep van 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2008, blijkt dat een verhoging van 1,2 % van de bezoldiging gerechtvaardigd is voor de periode ingaande op 1 juli 2008 en eindigend op 30 juni 2009.

 

(3)

Op basis van dit onderzoek moet de Raad met eenparigheid van stemmen beslissen over een aanpassing van de basissalarissen en de vergoedingen van de Europolfunctionarissen,

BESLUIT:

Artikel 1

Het statuut wordt als volgt gewijzigd:

Met ingang van 1 juli 2008:

 

a)

wordt de in artikel 45 opgenomen tabel van het maandelijkse basissalaris vervangen door navolgende tabel:

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

                   

2

13 989,27

                   

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

 

b)

wordt in artikel 59, lid 3, het bedrag „1 036,76 EUR” vervangen door „1 049,20 EUR”;

 

c)

wordt in artikel 59, lid 3, het bedrag „2 073,51 EUR” vervangen door „2 098,39 EUR”;

 

d)

wordt in artikel 60, lid 1, het bedrag „276,48 EUR” vervangen door „279,80 EUR”;

 

e)

wordt in artikel 2, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „289,03 EUR” vervangen door „292,50 EUR”;

 

f)

wordt in artikel 3, lid 1, van aanhangsel 5, het bedrag „12 566...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.