Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA)

Het Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) is het financiële instrument van de Europese Commissie om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten i te ondersteunen in hun toetredingsproces en de daarvoor noodzakelijke hervormingen. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding i.

De steun van IPA is onderverdeeld in vijf categorieën: de rechtsstaat, fundamentele rechten en democratie; goed bestuur, aanpassen aan EU-wetgeving, goede regionale relaties en strategische communicatie; een groene agenda en duurzame connectiviteit; concurrentievermogen en inclusieve groei; en territioriale en grensoverschijdende samenwerking.

IPA bestaat sinds 2007 en valt onder de bevoegdheid van het directoraat generaal Nabuurschap en Uitbreiding. i Het instrument behelst een budget van 14.2 miljard euro voor de periode 2021-2027.

1.

Meer informatie