Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA)

Het Instrument voor Pretoetredingssteun (IPA) is het financiële instrument van de Europese Commissie om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten i te ondersteunen in hun toetredingsproces en de daarvoor noodzakelijke hervormingen. Zij kunnen die steun gebruiken om politieke, institutionele, juridische, administratieve, sociale en economische hervormingen door te voeren die nodig zijn om te voldoen aan de EU-criteria voor toetreding i.

De steun van IPA is onderverdeeld in vijf categorieën: omschakeling en institutionele opbouw, grensoverschrijdende samenwerking, regionale ontwikkeling, menselijk kapitaal en plattelandsontwikkeling. Landen die het lidmaatschap hebben aangevraagd komen voor alle vijf IPA-categorieën in aanmerking. Potentiële kandidaat-lidstaten komen slechts in aanmerking voor de eerste twee categorieën.

IPA bestaat sinds 2007. Het verving toen verschillende programma's en financieringsinstrumenten voor aspirant- en kandidaat-lidstaten. IPA I liep van 2007 tot en met 2013. Het werd opgevolgd door IPA II dat loopt van 2014 tot en met 2020. IPA valt onder de bevoegdheid van het directoraat generaal Nabuurschap en Uitbreiding. i

1.

Meer informatie