COM(2013)612 - Standpunt EU over het reglement van orde van het Comité, ingesteld bij de Overeenkomst met Moldavië over geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2013)612 EUe
Standpunt EU over het reglement van orde van het Comité, ingesteld bij de Overeenkomst met Moldavië over geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat de Europese Unie dient in te nemen in het bij artikel 11 van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Moldavië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen ingestelde Gemengd Comité, wat betreft de vaststelling van het reglement van orde van het Gemengd Comité

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the Joint Committee set up by Article 11 of the Agreement between the European Union and Moldova on protection of geographical indications of agricultural products and foodstuffs, as regards the adoption of the rules of procedure of the Joint Committee
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2013)612 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)612
Procedurenummer i 2013/0300(NLE)
Celex-nummer i 52013PC0612

2.

Key dates

Document 02-09-2013
Online publicatie 02-09-2013
Besluit 30-09-2013; Besluit 2013/482
Bekendmaking in Publicatieblad i 05-10-2013; PB L 263 p. 1-3

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.