Verzoekschriften: Het Parlement geeft u een kans om te worden gehoord

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 10 september 2014, 16:50.

Hebt u een probleem over een EU-kwestie? Het Europees Parlement kan helpen. De EP-commissie Verzoekschriften zorgt ervoor dat klachten van burgers te horen zijn op het hoogste niveau. Hier is een korte handleiding over hoe u een verzoekschrift kan indienen en een schets van de verzoekschriften ingediend in 2012.

Wat is een verzoekschrift?

Een verzoekschrift is een klacht of een verzoek met betrekking tot de toepassing van het EU-recht of een beroep op het Europees Parlement om een standpunt over een bepaalde aangelegenheid aan te nemen.

In 2013 werden 2885 verzoekschriften ingediend tegen 1986 in 2012.

Wie kan een verzoekschrift indienen?

Iedere burger van de Europese Unie, iedere inwoner van een lidstaat van de Europese Unie en ieder lid van een vereniging, onderneming of organisatie (natuurlijke of rechtspersoon) met zetel in een lidstaat kan een verzoekschrift indienen.

Nationaliteit van de indieners

In 2012 werden de meeste verzoekschriften door mensen met de Duitse nationaliteit ingediend (24%), gevolgd door Spanjaarden (16%), Italianen (12%), Roemenen (7%) en Britten (5%).

Over welke kwesties kunnen verzoekschriften worden ingediend?

Kwesties die tot de bevoegdheden van de EU behoren of van belang zijn voor de Europese Unie, zoals: uw rechten als Europees burger, milieubescherming, consumentenbescherming, vrij verkeer van personen, goederen en diensten, interne markt, werkgelegenheid en sociaal beleid, erkenning van beroepskwalificaties en andere problemen in verband met de toepassing van het EU-recht.

In 2012 werden het vaakst verzoekschriften ingediend met betrekking tot grondrechten (25%), milieu (14%), interne markt (7%), gezondheidszorg (5%), consumenten (5%) en dierenwelzijn (3%).

De gebieden waar de verzoekschriften het vaakst betrekking op hadden in 2012 waren: de gehele EU (27%), Spanje (15%), Duitsland (12,5%), Italië (8%) en Roemenië (7%).

Hoe kan een verzoekschrift worden ingediend?

Dit kan online of via de post in één van de 24 officiële talen.

In 2012 werd 70% van de verzoekschriften elektronisch ingediend en 30% op papier. De taal van indiening was het vaakst Duits, gevolgd door Engels (18%), Spaans (15%), Italiaans (11%) en Frans (6%).

Wat gebeurt er nadat u een verzoekschrift heeft ingediend?

Als uw verzoekschrift ontvankelijk is verklaard zijn er verschillende acties die de parlementaire commissie kan nemen:

  • de Europese Commissie vragen om een voorlopig onderzoek in te stellen en informatie te verstrekken over de naleving van de relevante communautaire wetgeving of contact op te nemen met SOLVIT, een eenheid die op zoek gaat naar oplossingen voor de burgers, als zij problemen hebben met de Europese bureaucratie
  • het verzoekschrift doorverwijzen naar andere EP-commissies voor informatie of verdere actie
  • in uitzonderlijke gevallen een volledig verslag opstellen dat in de plenaire vergadering in stemming wordt gebracht of een onderzoek instellen in het desbetreffende land of de desbetreffende regio en vervolgens een commissieverslag uitbrengen met waarnemingen en aanbevelingen,
  • eventueel andere stappen ondernemen die zij wenselijk acht, of de indiener een passend antwoord doen toekomen.

REF. : 20140910STO60501