Verdere stappen in de bestrijding van de klimaatverandering

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op maandag 26 januari 2015.

De Raad heeft op 26 januari 2015 maatregelen genomen om de uitvoering van de zogenoemde wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto te bespoedigen.

De Raad

  • keurde de wijziging van Doha goed en verzocht om goedkeuring van het Europees Parlement om een besluit tot vaststelling van de wijziging te kunnen aannemen
  • besloot een overeenkomst met IJsland te ondertekenen en goed te keuren betreffende de deelname van dat land aan de nakoming van de verbintenissen voor de tweede verbintenisperiode van het Kyotoprotocol, en
  • verzocht om goedkeuring van het Europees Parlement voor de tekst van die overeenkomst, om een besluit over het sluiten ervan te kunnen aannemen.

Achtergrond

Het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering bevat bindende emissiereductiedoelstellingen voor 37 geïndustrialiseerde landen en de EU in de eerste verbintenisperiode (2008 tot en met 2012). In het algemeen zijn deze doelstellingen samen goed voor een gemiddelde emissiereductie van 5% ten opzichte van 1990.

Tijdens de klimaatconferentie in Doha in december 2012 namen de 192 Partijen bij het Protocol van Kyoto een wijziging aan die in een tweede verbintenisperiode voorziet (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2020) en 2015 als deadline vastlegt voor het ontwikkelen van een kader voor een mondiale overeenkomst die vanaf 2020 moet worden uitgevoerd. De wijziging van Doha treedt in werking zodra drie vierde van de 192 partijen deze hebben bekrachtigd.

De EU speelt een prominente rol bij het bestrijden van de klimaatverandering, en is actief betrokken geweest bij internationale onderhandelingen. De conferentie van Lima in december 2014 was de laatste van de tussentijdse internationale klimaatconferenties tussen Durban, waar een besluit werd genomen over het mandaat om uiterlijk in 2015 tot een mondiaal akkoord te komen, en Parijs, waar het mondiaal akkoord in december 2015 moet worden aangenomen.

De bekrachtiging van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto versterkt de geloofwaardigheid van de EU en haar lidstaten in de VN-klimaatonderhandelingen, en is een waardevolle bijdrage aan de mondiale klimaatmaatregelen in de aanloop naar 2020.