Commissie bespreekt manieren om het sociaal beleid van de EU te versterken - EU monitor

EU monitor
Maandag 30 maart 2020
kalender

Commissie bespreekt manieren om het sociaal beleid van de EU te versterken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2015.

De Commissie heeft vandaag een oriŽnterend debat gehouden waarin zij heeft besproken hoe het EU-beleid de uitdagingen op sociaal en werkgelegenheidsvlak in Europa het beste kan aanpakken. De beleidslijnen van voorzitter Juncker onderstrepen al de noodzaak van sociale billijkheid en zijn erop gericht de principes van een Europese sociale markteconomie te versterken. De resultaten van het debat van vandaag zullen dienen als basis voor het werkprogramma van de Commissie voor de rest van haar mandaat.

Valdis Dombrovskis†i, vicevoorzitter van de Commissie die belast is met de Euro en Sociale Dialoog, zei hierover het volgende: "De groei trekt wel weer aan in de EU, maar nog steeds zit een groot aantal mensen zonder werk en heeft het moeilijk. Dat is meer uitgesproken in de landen die het hardst door de crisis zijn getroffen. Als antwoord daarop is een combinatie van beleidslijnen nodig die de economie versterken en tegelijkertijd de sociale omstandigheden verbeteren. We evalueren momenteel de manier waarop het economische beleid wordt gecoŲrdineerd in de gehele EU om beter rekening te kunnen houden met sociale knelpunten en de sociale partners ten volle te betrekken bij het uittekenen van hervormingen. We moedigen de lidstaten ook aan de EU-financiering voor sociale doeleinden, zoals het Europees Sociaal Fonds en het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, ten volle te benutten."

Marianne Thyssen†i, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, zei: "Hoewel onze economie herstellende is, voelen vele Europese burgers het effect van dat economisch herstel nog niet. Banen scheppen, billijkheid herstellen, bescherming bieden en ongelijkheden verminderen blijven daarom onze prioriteiten - voor een succesvol economisch herstel waar alle mensen in Europa baat bij hebben. Ons doel is opwaartse sociale convergentie te bereiken en met concrete resultaten naar de Europese burgers te gaan."

In het debat van vandaag werd de balans opgemaakt van de economische en sociale situatie en kwam de rol aan bod van een aantal beleidsinstrumenten die de EU in handen heeft:

  • betere coŲrdinatie van beleidslijnen: de economische governance van de EU is sterker sinds de crisis en wordt nog verbeterd, onder meer door meer rekening te houden met sociale en werkgelegenheidsdoelstellingen. Deze nieuwe aanpak komt tot uiting in de landenspecifieke aanbevelingen voor dit jaar. Zoals aangekondigd in de beleidslijnen moet ook een grotere convergentie tussen lidstaten met dezelfde munteenheid deel uitmaken van de hervorming van onze economische en monetaire unie;
  • een sterkere betrokkenheid van de sociale partners op nationaal en op EU-niveau is belangrijk om hervormingen uit te tekenen die het herstel kunnen versterken. De Commissie heeft de sociale dialoog op EU-niveau nieuw leven ingeblazen en ondersteunt actieve deelname van de sociale partners op nationaal niveau in het Europees semester. Zij wil de sociale partners ook betrekken bij een breder scala van beleidslijnen, bijvoorbeeld waar het gaat om het verdiepen van de economische en monetaire unie, het creŽren van een energie-unie, het handelsbeleid, het uitvoeren van onze digitale agenda, het aanmoedigen van ondernemerschap en het beter afstemmen van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt;
  • modernisering van EU-wetgeving op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken: onze wetgeving moet regelmatig worden aangepast aan de economische evolutie en maatschappelijke uitdagingen en aan de agenda voor betere regelgeving van de Commissie. Een groot deel van de EU-wetgeving in verband met arbeid en sociale aangelegenheden dateert nog van de oprichting van de interne markt en van recente uitbreidingen. Intussen hebben we enorme technologische veranderingen meegemaakt en een diversere beroepsbevolking en nieuwe bedrijfsmodellen zien ontstaan. De burgers verwachten levenslange bescherming om met die veranderingen te kunnen omgaan;
  • EU-financieringsinstrumenten: om de sociale samenhang te bevorderen, is uitgebreide financiering voorhanden, met name via Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), zoals het Europees Sociaal Fonds, die rechtstreeks werkloosheid en armoede kunnen aanpakken, de vaardigheden van mensen kunnen verbeteren en het scheppen van banen kunnen ondersteunen, vooral voor jonge mensen via het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief.

Ondernomen acties en nieuwe voorstellen

Deze Commissie heeft al veel gedaan, van de lancering van het investeringsplan voor Europa om banen en groei te sturen tot de nieuwe start van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Zoals voorzien in het Werkprogramma van de Commissie voor 2015 zijn verscheidene nieuwe initiatieven in voorbereiding; bijvoorbeeld een aanbeveling over de integratie van langdurig werkzoekenden, die rond de zomer zal worden voorgesteld, en een arbeidsmobiliteitpakket dat voor eind 2015 is voorzien. Met het oriŽnterend debat van vandaag kan het kader voor deze initiatieven worden geschetst en kunnen verdere stappen vorm krijgen.

Achtergrond

Voor het eerst sinds de crisis wordt voor de economieŽn van alle lidstaten weer groei verwacht. Terwijl Europa langzaamaan uit de crisis komt en er opnieuw meer banen worden gecreŽerd, zal het nog een tijd duren voor die verbeteringen duidelijk voelbaar zijn op de arbeidsmarkt en in de samenleving en voor de banen die tijdens de crisis zijn verloren gegaan terugkomen. De belangrijkste uitdaging is het aanpakken van de werkloosheid, die zeer hoog blijft bij jongeren en langdurig werkzoekenden: in de EU zijn 23,5 miljoen mensen werkzoekend, van wie 4,7 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar.

De crisis heeft de EU afgehouden van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van werkgelegenheid en armoede. Het aantal armen is gestegen met meer dan 6 miljoen sinds 2008, tot ongeveer 123 miljoen in 2013. Vandaag loopt ongeveer ťťn EU-burger op vier (24,5 %) risico op armoede of uitsluiting. De arbeidsparticipatie (voor de leeftijdsgroep 20-64) is gedaald van 70,3 % in 2008 tot 69,2 % in 2014, vergeleken met het EU-streefcijfer van 75 % voor 2020.

Meer informatie:

Sociale bescherming en sociale integratie

Volg Valdis Dombrovskis, Marianne Thyssen en Sociaal Europa op Twitter.

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

IP/15/5132

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek: