Een verdiepte en eerlijkere eengemaakte markt: de Commissie vergroot de mogelijkheden voor burgers en ondernemingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 28 oktober 2015.

De Europese Commissie i heeft vandaag een routekaart gepresenteerd waarmee de politieke toezegging van voorzitter Juncker wordt ingelost om het volledige potentieel van de eengemaakte markt te ontplooien en hiervan de springplank voor Europa te maken om in de wereldwijde economie te floreren.

© European Union 2015

De eengemaakte markt is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van Europa, opgezet om een vrijer verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen mogelijk te maken. Deze markt biedt zowel professionals en ondernemingen kansen als consumenten een grotere keus en lagere prijzen. Daardoor kunnen mensen reizen, wonen, werken en studeren waar zij maar willen. Maar deze kansen worden niet altijd benut, omdat de regels van de eengemaakte markt niet bekend zijn, niet worden uitgevoerd of door verschillende, onterechte belemmeringen domweg in het gedrang komen. Bovendien moet de eengemaakte markt worden aangepast aan de hedendaagse realiteit: innovatieve ideeën en nieuwe bedrijfsmodellen moeten ook een plaats kunnen vinden.

Vicevoorzitter van de Commissie Jyrki Katainen i, verantwoordelijk voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, zei: "Verdere versterking en verdieping van de eengemaakte markt is het belangrijkste beleidsonderdeel van het investeringsplan voor Europa. Wij moeten belemmeringen voor investeringen wegnemen en voor consumenten, professionals en ondernemingen nieuwe kansen creëren. Bovendien moet de eengemaakte markt bij de tijd blijven: in de eengemaakte markt moeten innovatieve bedrijfsmodellen worden gestimuleerd en verwelkomd.”

Commissaris Elżbieta Bieńkowska i, verantwoordelijk voor interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, zei hierover: "De eengemaakte markt is de kern van de Europese integratie. Als wij het vertrouwen van de burger in het Europese project willen herstellen, banen willen scheppen en een concurrerende economie willen creëren, als wij invloed in de wereld willen blijven uitoefenen, moeten wij het volledige potentieel van de eengemaakte markt ontplooien. Met deze ambitieuze en pragmatische strategie concentreren wij ons op resultaten. In samenwerking met het Europees Parlement en de lidstaten moeten wij er nu voor zorgen dat deze concrete maatregelen op maximale snelheid worden uitgevoerd. Europa mag geen tijd verliezen en moet nu de uitdagingen op het gebied van het concurrentievermogen aangaan.

De vandaag overeengekomen maatregelen zullen resultaten opleveren voor:

  • consumenten: de Commissie gaat maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat consumenten die, via internet of in persoon, in een andere lidstaat diensten of producten willen kopen, niet met verschillen in prijzen, verkoopvoorwaarden of leveringsmogelijkheden worden geconfronteerd, tenzij objectieve en verifieerbare redenen dit rechtvaardigen. De Europese Commissie en de Europese consumentencentra ontvangen vaak klachten van consumenten over ongerechtvaardigde verschillen in behandeling op grond van nationaliteit of woonplaats;
  • kleine en middelgrote en startende ondernemingen: startende ondernemingen kunnen een grote bijdrage aan de economie leveren, maar een aantal ondernemers verlaat Europa omdat zij hun innovatieve ideeën niet naar de markt kunnen brengen. In het kader van het investeringsplan en de kapitaalmarktenunie worden inspanningen geleverd om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) gemakkelijker toegang tot financiering te geven. Bovendien wil de Commissie de btw-regelgeving vereenvoudigen, de kosten van registratie voor ondernemingen verminderen, een voorstel over insolventie van ondernemingen indienen en alle informatie over wettelijke eisen via één enkel digitaal toegangspunt beschikbaar maken. De Commissie gaat eveneens werk maken van duidelijke en kmo-vriendelijke intellectuele-eigendomsregels en de laatste stappen zetten om voor Europese bedrijven, waaronder de kmo's, van het eenheidsoctrooi een aantrekkelijke en betaalbare manier te maken om van hun ideeën te profiteren;
  • innovatieve diensten: de Commissie gaat een Europese agenda voor de deeleconomie ontwikkelen. Nieuwe bedrijfsmodellen bieden zowel burgers als ondernemingen voordelen en dragen bij tot de optimalisering van het gebruik van de bestaande hulpbronnen. De vraag is echter of de huidige regelgeving nog steeds geschikt is voor het beoogde doel of dat nieuwe regels nodig zijn. Tegelijkertijd moeten wij ervoor zorgen dat de doelstellingen van het overheidsbeleid, zoals bescherming van de consument, worden gewaarborgd en dat de belasting- en arbeidswetgeving worden nageleefd;
  • professionals: de Commissie gaat de mogelijkheden voor grensoverschrijdende mobiliteit voor ondernemingen en professionals verbeteren. Zij gaat de erkenning van beroepskwalificaties verbeteren en dienstverlening aan het bedrijfsleven, diensten in de bouw en andere diensten die groei genereren, over grenzen heen vergemakkelijken. Al deze maatregelen bij elkaar gaan het voor ondernemingen en professionals gemakkelijker maken toegang tot nieuwe markten te krijgen, zodat zij van kleine nationale actoren tot grotere Europese spelers kunnen uitgroeien.

Ter ondersteuning van al deze maatregelen gaat de Commissie nauw met de lidstaten en marktdeelnemers samenwerken om tot een echte cultuur van naleving van de regels van de eengemaakte markt te komen. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de dienstensector en aan overheidsopdrachten, wat van essentieel belang is om het geld van de belastingbetaler efficiënt te besteden. De Commissie gaat wederzijdse erkenning versterken om meer kansen te scheppen voor ondernemingen die over de grens willen uitbreiden. Zij gaat ook het markttoezicht op het gebied van goederen intensiveren om niet-conforme producten van de EU-markt te weren. En de Commissie gaat een marktinformatie-instrument voorstellen dat haar in staat stelt uitgebreide, betrouwbare en objectieve informatie van geselecteerde marktdeelnemers te verzamelen teneinde haar mogelijkheden te verbeteren om op prioritaire gebieden toezicht op de EU-regels te houden en deze te handhaven.

Voor meer informatie

MEMO/15/5910: Een verdiepte en eerlijkere eengemaakte markt

Mededeling: De eengemaakte markt verbeteren: meer mogelijkheden voor mensen en ondernemingen

Werkdocument van de diensten van de Commissie: Een strategie voor de eengemaakte markt voor Europa - analyse en bewijzen

Verslag over integratie en concurrentievermogen in de EU en de lidstaten

Investeringsplan voor Europa

Kapitaalmarktenunie

Digitale eengemaakte markt

Energie-unie

Arbeidsmobiliteit

IP/15/5909

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail