Interne markt - EU monitor

EU monitor
Woensdag 13 november 2019
kalender

Interne markt

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De interne markt is de ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal i in de Europese Unie i is gewaarborgd. Het begrip interne markt heeft alleen betrekking op het vrij verkeer binnen de Unie en niet op de handel met derde landen. Voor de import van goederen van buiten de Europese Unie hanteren de lidstaten i een gemeenschappelijk importtarief i.

De interne markt is in werking getreden op 1 januari 1993. Voorheen bestond er binnen de Europese Gemeenschap i een vrijhandelszone i en later een douane-unie i. Op het gebied van het vrij verkeer van personen is met het Verdrag van Amsterdam i, waarin het Akkoord van Schengen i werd opgenomen, de laatste belemmering weggenomen.

Binnen de interne markt bestaat een vergevorderde harmonisatie i van btw i-tarieven en accijnzen en zijn handelsbarrières i of maatregelen van gelijke werking verboden. De Europese Commissie i ziet streng toe op een gelijk speelveld voor alle Europese ondernemingen en op gelijke rechten voor consumenten. Naast barrières kunnen verschillen in nationale regelgeving van technische aard de werking van de interne markt belemmeren. Om deze reden moet dergelijke regelgeving worden gemeld bij de Commissie, die optreedt als hoeder van de mededingingsregels.

Het Europese Hof van Justitie i heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de interne markt door middel van vele arresten, waarin ongeoorloofde barrières en maatregelen werden gesignaleerd en de vrijheden beschermd.

Het vrij verkeer van goederen kan ook belemmerd worden door acties van andere actoren dan de lidstaten. Een voorbeeld is het blokkeren van wegen door vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk in 2008. Binnen de Raad i bestond politieke overeenstemming over de verplichting van lidstaten om doeltreffend op te treden tegen dit soort verstoringen van het vrij verkeer van goederen. Hierbij moeten de lidstaten wel grondrechten, zoals het recht op staking, respecteren. Het Europese Hof van Justitie heeft dat uitgesproken in een arrest.

Hoewel er sinds 1993 veel vooruitgang is geboekt, blijft de Commissie op zoek naar verbeteringen voor het functioneren van de interne markt. In mei 2003 presenteerde de Commissie de interne marktstrategie voor 2003-2006, dat een tienpuntenplan bevatte om de interne markt beter te laten werken. Een goed functionerende interne markt was volgens de Commissie belangrijk om van de EU tegen 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te maken.

In 2010 liet de Commissie weten dat de interne markt de lidstaten sinds 1993 2,5 miljoen nieuwe banen heeft opgeleverd en 800 miljoen euro extra aan welvaart. De speerpunten die tegenwoordig nog hoog op de agenda staan, zijn het treffen van maatregelen om vergrijzing het hoofd te bieden en het concurrerender maken van netwerk-industrieën, zoals post, telefonie, energie.

Van buiten de Europese Unie bestaat er ook kritiek op het bestaan van de interne markt. Zo heeft de economische integratie van Europa er onder andere toe geleid dat goedkopere producten van producenten buiten de Europese Unie worden buitengesloten. Deze situatie bestaat bijvoorbeeld in de landbouwsector waardoor boeren met lagere prijzen van buiten de interne markt worden benadeeld.

1.

Meer informatie