Moties tijdens Voortgezet Algemeen Overleg Leven Lang Leren

Met dank overgenomen van A.W. (Anne-Wil) Lucas i, gepubliceerd op woensdag 10 februari 2016, 4:15.

Tijdens het debat met Minister Asscher en Bussemaker heeft de VVD een zestal moties ingediend om hen te bewegen om nu echt werk te maken van een leven lang leren:

Motie over experimenten met vraagfinanciering in het mbo

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat de arbeidsmarkt dynamischer wordt en daarom flexibel

beroepsonderwijs nodig is dat maatwerk kan leveren juist ook voor de volwassen leerling en het private aanbod daarbij een goede aanvulling kan zijn op het bekostigd aanbod;

Overwegende dat in het hoger onderwijs om diezelfde reden besloten is tot pilots vraagfinanciering, maar dat de totstandkoming van die pilots een lange aanlooptijd kennen;

Constaterende dat juist op MBO niveau belangrijk is dat werkenden zich blijven scholen en vraagfinanciering ook hier een stimulans voor deelname aan onderwijs kan betekenen;

Overwegende dat uit de casus `de Vries Makkum' is gebleken dat experimenten vraagfinanciering binnen bestaande wet- en regelgeving niet mogelijk lijken;

Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze ook in het MBO

geëxperimenteerd kan worden met vraagfinanciering om zo het leven lang leren te versterken en de Kamer hierover voor Prinsjesdag 2016 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Rog

Gewijzigde motie over vereenvoudigen aanvragen BRIN-nummer

De Kamer,

gehoord de beraadslaging

Overwegende dat innovatie in het MBO door het starten van vernieuwende onderwijsinstellingen wordt bemoeilijk doordat de procedure om een BRIN-nummer te krijgen en daarmee erkende diploma’s te kunnen verstrekken bijzonder ingewikkeld is;

Overwegende dat de regering heeft besloten een wetstraject ingang te zetten die beoogt om het starten van een nieuwe school in het funderend onderwijs makkelijker te maken;

Constaterende dat juist ook in het mbo dringend behoefte is aan een breder en passender onderwijsaanbod voor werkenden, door ontwikkelingen zoals robotisering;

Verzoekt de regering te onderzoeken of de aanvraagprocedure voor het verkrijgen van een BRIN-nummer zodanig vereenvoudigd kan worden dat nieuwe initiatieven in het MBO worden gestimuleerd en de Kamer over de uitkomsten van dit onderzoek te informeren voor Prinsjesdag 2016,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Motie over een nationaal scholingsfonds voor alle werkenden

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat continue scholing van werkenden van groot belang is voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en daarmee de werkloosheid;

Constaterende dat de bestaande scholingsinfrastructuur voor werkenden sterk sectoraal is vorm gegeven en dat hierdoor intersectorale arbeidsmobiliteit laag is en grote groepen werkenden geen aanspraak kunnen maken middelen uit deze opleidings- en ontwikkelingsfondsen;

Verzoekt de regering om te onderzoeken hoe een nationaal scholingsfonds, waar alle werkenden gebruik van zouden kunnen maken, vorm zou kunnen worden gegeven en de Kamer uiterlijk Prinsjesdag 2016 hiervoor verschillende beleidsopties te schetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Motie over het experiment met vraagfinanciering in de sectoren zorg en welzijn

De Kamer,

gehoor de beraadslaging,

Overwegende dat met de Kamer is afgesproken dat er experimenten vraagfinanciering komen voor zowel de sectoren techniek en ICT als de sectoren zorg en welzijn;

Constaterende dat vooralsnog alleen in de sectoren techniek en ICT voldoende animo is voor de experimenten

Overwegende dat om een goed beeld te krijgen of vraagfinanciering inderdaad leidt tot meer deelname aan en maatwerk voor deeltijdopleidingen een breed experiment nodig is;

Verzoekt de regering er zorg voor te dragen dat ook het experiment in de sectoren zorg en welzijn snel van de grond komt en de Kamer hierover uiterlijk Prinsjesdag 2016 te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Klein

Motie over de invloed van loonflexibiliteit op een leven lang leren

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de regering met de OESO een ‘skill-strategy’ start die bouwstenen kan bieden voor een lange termijn agenda gericht op het versterken van de kwaliteit van de beroepsbevolking;

Constaterende dat de OESO van mening is dat de Nederlandse loonflexibiliteit een negatieve werking heeft op de mate waarin werkgevers en werkenden elkaar vinden op de arbeidsmarkt;

Verzoekt de regering om in samenwerking met de OESO te onderzoeken wat de invloed van Nederlandse loonflexibiliteit is op een leven lang leren en de ‘skill-strategy’ mede op deze conclusies te baseren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas