Toekomst van Europa: de hervorming van de EU

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 18 juni 2020.

Toegang tot de infografiek:

De leden hebben het initiatief genomen om te bekijken hoe de EU zich moet aanpassen aan de huidige uitdagingen zoals migratie, de economie en de veiligheid.

De EU heeft de Conferentie over de Toekomst van Europa gelanceerd om te bepalen hoe het toekomstige uitdagingen beter kan aangaan. Tijdens de voorbije jaren waren het Europees Parlement en de Commissie echter wel al betrokken in initiatieven om verschillende ideeën te verkennen.

Conferentie over de Toekomst van Europa

De Conferentie over de Toekomst van Europa is een nieuw initiatief dat kijkt naar de noodzakelijke wettelijke veranderingen om de EU beter voor te bereiden op de toekomst. Het zal waarschijnlijk twee jaar duren, en een representatief deel van de samenleving zal erbij betrokken worden om bij te dragen.

Burgers moeten centraal staan tijdens de gesprekken over de hervorming van de EU, zeiden Europarlementariërs in een resolutie op15 januari waarin ze hun visie op de komende conferentie over de toekomst van Europa formuleren.

Omwille van de Covid-19-uitbraak liep het proces echter vertraging op. In een resolutie die op 18 juni werd aangenomen, drong het Parlement aan bij de Raad om snel een standpunt in te nemen over de vorm en de organisatie van de conferentie. EP-leden willen dat de conferentie zo snel mogelijk van start gaat. Ze benadrukten ook dat in dit proces de mensen centraal moeten staan.

Het Parlement was de eerste van de drie belangrijkste EU-instellingen dat een standpunt inneemt over de opzet en omvang van de komende conferentie.

Voorstellen van het Europees Parlement

Tijdens de voorbije jaren heeft het Parlement nagedacht over de nodige veranderingen om de EU voor te bereiden voor de toekomst. Als deel van de initiatieven werden de staatshoofden uitgenodigd in het Parlement om hun plannen voor de toekomst van Europa met Europarlementsleden te bespreken.

Bovendien namen de leden in februari 2017 drie verslagen aan waarin wordt aangegeven hoe volgens hen de EU hervormd moet worden om het handelend vermogen te stimuleren, het vertrouwen te herstellen en de economie veerkrachtiger te maken.

Meer informatie

De eerste resolutie werd opgesteld door Mercedes Bresso (S&D, IT) en Elmar Brok (EPP, DE) en richt zich op het optimaal benutten van de bevoegdheden die het Verdrag van Lissabon voorziet. De meest in het oog springende voorstellen zijn.

Link naar de video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:07)

Meer over het potentieel van het verdrag van Lissabon

Het verslag van Guy Verhofstadt (ALDE, België) bekijkt welke verdragswijzigingen nodig kunnen zijn voor extra hervormingen. Enkele voorstellen.

Link naar de video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:05)

Meer over de aanpassing van de Verdragen

Het verslag van Reimer Böge (EVP, Duitsland) en Pervenche Berès (S&D, Frankrijk) zet uiteen hoe de economieën van de eurolanden dichter bij elkaar gebracht kunnen worden en hoe zij veerkrachtiger kunnen worden gemaakt. De belangrijkste voorstellen zijn:

Link naar de video: Bekijk de video

(Duur van de video:02:23)

Meer over de begrotingscapaciteit van de eurozone

Discussienota’s Europese Commissie

In 2017 publiceerde de Commissie een witboek over de toekomst van de EU.

De Commissie heeft in 2017 vijf discussienota’s gepubliceerd die dienen als uitgangspunt voor een debat over de toekomst van de Europese integratie. Elk document is gewijd aan een specifiek thema: Europa’s sociale dimensie, globalisering, de economische en monetaire unie, defensie en financiën. De documenten bevatten ideeën en scenario's voor hoe Europa er in 2025 uit zou kunnen zien maar zij bevatten geen specifieke voorstellen.

Deze discussienota’s werden door de leden besproken tijdens plenaire vergaderingen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20170219STO63247