COM(2017)137 EU
Standpunt EU aangaande de wijziging van de frequentie van de toetsing van het handelsbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie in de Wereldhandelsorganisatie moet worden ingenomen aangaande de wijziging van de frequentie van de toetsing van het handelsbeleid zoals bepaald in punt C, onder ii), van bijlage 3 bij de WTO-Overeenkomst en van het reglement van orde van het Orgaan voor toetsing van het handelsbeleid

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the World Trade Organization on the modification of the frequency of WTO Trade Policy Reviews in paragraph C(ii) of Annex 3 of the WTO Agreement and the rules of procedure of the Trade Policy Review Body
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2017)137 NLEN
Extra COM-nummers COM(2017)137
Procedurenummer i 2017/0062(NLE)
Celex-nummer i 52017PC0137

2.

Key dates

Document 24-03-2017
Online publicatie 24-03-2017
Besluit 11-05-2017; Besluit 2017/817
Bekendmaking in Publicatieblad i 13-05-2017; PB L 122 p. 71-72

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.