Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 6 juni 2018 10:00 - 18:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius i Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 4 juni 2018 (OR. en)

9655/18 OJ CRP1 21

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 6 juni 2018 (9.30)

Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Milieu

 • 2. 
  Zitting van de Raad (Milieu) op 25 juni 2018: Agenda

Energie

 • 3. 
  Richtlijn energie-efficiëntie O

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de [C trialoog

 • 4. 
  Richtlijn hernieuwbare energie (herschikking) O Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de [C trialoog

9655/18

DPG

SP/KP

1

NL

Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Volksgezondheid

Zitting van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) op 21 en 22 juni 2018: Voorbereiding

 • 1. 
  Verslag 2018 over de toereikendheid van de pensioenen: Belangrijkste conclusies over het gezamenlijk verslag van het Comité voor sociale bescherming en de Commissie

Goedkeuring

9523/18

Conclusies over "Vrij verkeer van werknemers - de fundamentele vrijheid is gewaarborgd, maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet van EU-middelen" (Speciaal verslag nr. 06/2018 van de Europese Rekenkamer) Aanneming

9497/18

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arb ei dsvoorwaarden Algemene oriëntatie

9412/18 + ADD 1

Richtlijn inzake evenwicht tussen werk en privéleven

Algemene oriëntatie

9323/18 + COR1

Herziening verordeningen coördinatie socialezekerheids-stelsels (883/04 en 987/09) Partiële algemene oriëntatie

9328/18

Verordening over de beoordeling van gezondheidstechnologie

Oriënterend debat

9503/18

De toekomst van de gezondheid in de EU

Oriënterend debat

9409/18

Conclusies inzake gezonde voeding voor kinderen: De

gezonde toekomst van Europa

Aanneming

9499/18

Jeugdzaken

Europees Solidariteitskorps O Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de [C trialoog

Landbouw

Verordening geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Diversen

9655/18

DPG

SP/KP

2

NL

BIJLAGE

Punten zonder bespreking (!)

Institutionele zaken

Notulen van Raadszittingen

Goedkeuring

Raad Landbouw en Visserij 16-17.4.2018

8043/18 + ADD 1

Benoemingen

 • 9. 
  Benoeming van een lid (ES) in de categorie regeringsvertegenwoordigers (Cedefop)

Vaststelling

 • 10. 
  Drie leden (PL, LU, AT) van de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Vaststelling

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

9518/1* EDUC

9304/1* 9369/1* 9533/1*

soc

 • 11. 
  214e zitting van de ICAO-Raad (Montreal, 11-29 juni 2018)

Coördinatie van een gemeenschappelijk standpunt van de Europese Unie

Vaststelling

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen Landbouw

9626/1* AVIA

 • 12. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot rectificatie van de Nederlandse taalversie van Verordening (EU) nr. 68/2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

9173/18 8510/18 AGRILEG

9655/18

DPG

SP/KP

3

NL

Volksgezondheid

 • 13. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen gaan Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

8661/18

8508/18 + ADD 1 DENLEG

 • 14. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot weigering van een vergunning voor bepaalde gezondheidsclaims voor levensmiddelen die over de ziekterisicobeperking gaan

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

8666/18

8547/18 + ADD 1 DENLEG

Interne Markt en Industrie

 • 15. 
  Gedelegeerd Besluit (EU) .../... van de Commissie van 25.4.2018 tot aanvulling van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de lijst van havens betreft en tot intrekking van Beschikking 2008/861/EG van de Commissie

Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken

9515/18

8539/18 + ADD 1 STATIS

SS Eerste lezing

Procedurebesluit van het Coreper (artikel 19, leden 3 en 7, van het reglement van orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel

9655/18

DPG

SP/KP

4

NL


1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
 • concurrentievermogen
 • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
 • milieu
 • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...