Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers i. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers i voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

  • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
  • concurrentievermogen
  • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
  • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
  • milieu
  • vervoer, telecommunicatie en energie

Coreper bespreekt voorstellen die door de vaktechnische raadswerkgroepen zijn besproken en naar Coreper worden toegezonden. De voorstellen die Coreper I bespreekt zijn vaak nog vrij technisch van aard, en in principe niet zo 'politiek gevoelig' dat ze op ministerieel niveau besproken moeten worden. De meeste besproken zaken vallen onder de gewone wetgevingsprocedure i.

In de gewone wetgevingsprocedure wordt een bemiddelingscomité i in het leven geroepen wanneer de Raad van Ministers en het Europees Parlement i er na twee lezingen niet uit zijn gekomen. Namens de Raad wordt Coreper erbij betrokken, en in vrijwel alle gevallen gaat het om dossiers die door Coreper I behandeld worden.

Andere dossiers worden in Coreper II i afgehandeld.

1.

Samenstelling

In Coreper I hebben de plaatsvervangers van de permanente vertegenwoordigers i zitting. De plaatsvervangers worden ondersteund door hun assistenten, de Groep Mertens i. Het voorzitterschap van Coreper I wordt bekleed door de plaatsvervangende permanente vertegenwoordiger wiens lidstaat het voorzitterschap van de Raad i bekleedt.

2.

Vergaderingen

Op de agenda van Coreper staan twee soorten punten, I- en II-punten. I-punten zijn in principe al afgehandeld op het niveau van de raadswerkgroepen. II-punten zijn dossiers waar in de betreffende raadswerkgroepen nog geen overeenkomst over bestaat.

Coreper geeft aan wat er op de agenda van de Raad van Ministers als A-punt of als B-punt komt te staan. A en B punten zijn vergelijkbaar met I- en II-punten.

Coreper I vergadert in Brussel meestal iedere woensdag en soms ook op vrijdag. Vergaderingen worden minimaal vier dagen van tevoren definitief aangekondigd. Tijdens een Coreper-vergadering worden de Raadsagenda's vastgesteld en bekeken over welke voorstellen overeenstemming is.