Uitvoeringsbesluit 2018/818 - Opleggen van een boete aan Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Uitvoeringsbesluit 2018/818 - Opleggen van een boete aan Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit uitvoeringsbesluit is op 4 juni 2018 gepubliceerd en moest uiterlijk op 29 mei 2018 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/818 van de Raad van 28 mei 2018 tot het opleggen van een boete aan Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg

officiële Engelstalige titel

Council Implementing Decision (EU) 2018/818 of 28 May 2018 imposing a fine on Austria for the manipulation of debt data in Land Salzburg
 
Rechtsinstrument Uitvoeringsbesluit
Wetgevingsnummer Uitvoeringsbesluit 2018/818
Origineel voorstel COM(2017)93 NLEN
Celex-nummer i 32018D0818

3.

Key dates

Document 28-05-2018; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 04-06-2018; PB L 137 p. 23-24
Inwerkingtreding 29-05-2018; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 29-05-2018

4.

Wettekst

4.6.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 137/23

 

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2018/818 VAN DE RAAD

van 28 mei 2018

tot het opleggen van een boete aan Oostenrijk wegens manipulatie van gegevens over schulden in de deelstaat Salzburg

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied (1), en met name artikel 8, lid 1,

Gezien de aanbeveling van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig artikel 126, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten de lidstaten buitensporige overheidstekorten vermijden.

 

(2)

Gegevens over overheidstekorten en overheidsschulden die van belang zijn voor de toepassing van de artikelen 121 en 126 VWEU en voor de toepassing van Protocol nr. 12 betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, dat gehecht is aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het VWEU, zijn essentieel voor de coördinatie van economisch beleid in de Unie.

 

(3)

Om de handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied te verbeteren en om de met opzet of door ernstige nalatigheid veroorzaakte verkeerde voorstelling van overheidstekorten en overheidsschulden tegen te gaan, kan de Raad, op aanbeveling van de Commissie, besluiten een boete op te leggen aan de verantwoordelijke lidstaat.

 

(4)

De Commissie heeft op 3 mei 2016 een onderzoek ingesteld in verband met de manipulatie van statistieken in Oostenrijk zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1173/2011. De voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn op 20 december 2016 aan Oostenrijk toegezonden, zoals vereist bij Gedelegeerd Besluit 2012/678/EU van de Commissie (2). Oostenrijk heeft zijn schriftelijke opmerkingen op de voorlopige bevindingen op 25 januari 2017 ingediend.

 

(5)

Op 22 februari 2017 heeft de Commissie een onderzoeksverslag aangenomen over de manipulatie van statistieken in Oostenrijk zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 1173/2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied, rekening houdend met de door Oostenrijk ingediende opmerkingen.

 

(6)

In haar verslag heeft de Commissie geconcludeerd dat de Rekenkamer van de deelstaat (Landesrechnungshof — LRH) en de administratie van de deelstaat Salzburg (Amt der Salzburger Landesregierung) en de regering van de deelstaat Salzburg (Salzburger Landesregierung), die entiteiten zijn binnen de Oostenrijkse overheidssector, ernstig nalatig waren door geen adequate controle- en rapportageprocedures in te voeren. Daardoor maakten die entiteiten het voor de afdeling Begroting van de administratie van de deelstaat Salzburg gemakkelijker om financiële transacties verkeerd voor te stellen en te verhullen. Dit leidde vervolgens tot de verkeerde voorstelling van de gegevens over de schulden van Oostenrijk in de jaren 2008-2012 aan Eurostat in 2012 en 2013, dat wil zeggen na de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1173/2011. Daarenboven heeft de Commissie geconcludeerd dat het Oostenrijkse bureau voor de statistiek (Statistik Austria — STAT) ten minste sinds 6 december 2012 op de hoogte was van het feit dat de deelstaat Salzburg mogelijk zijn rekeningen verkeerd had voorgesteld, maar dat dat bureau de Commissie (Eurostat) hiervan pas op 10 oktober 2013 in kennis had gesteld.

 

(7)

De boete mag niet meer bedragen dan 0,2 % van het bruto binnenlands product van Oostenrijk in 2015.

 

(8)

Het referentiebedrag van de op te leggen boete moet gelijk zijn aan 5 % van de grotere gevolgen van de verkeerde voorstelling van het algemene overheidstekort van Oostenrijk voor de jaren die voor de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.