COM(2018)518 - Sluiting van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten - EU monitor

EU monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

COM(2018)518 EUe
Sluiting van de Overeenkomst tussen de EU en China ivm de WTO-procedure inzake maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en de Volksrepubliek China in verband met WTO-procedure voor geschillenbeslechting DS492 Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products (Maatregelen die van invloed zijn op tariefconcessies voor bepaalde pluimveevleesproducten)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the Union and the People's Republic of China in connection with the WTO dispute settlement proceedings DS492 Measures affecting Tariff Concessions on Certain Poultry Meat Products
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)518 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)518
Procedurenummer i 2018/0281(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0518

2.

Key dates

Document 05-07-2018
Online publicatie 05-07-2018
Besluit 28-01-2019; Besluit 2019/143
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-01-2019; PB L 27 p. 2-3

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.