JOIN(2018)25 EU
Standpunt EU in de Commissie met Australië over besluiten over reglement van orde en de vaststelling van de mandaten van de subcommissies en werkgroepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Gezamenlijk voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het door de Europese Unie in te nemen standpunt in de Gemengde Commissie die is opgericht bij de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, over de vaststelling van besluiten met betrekking tot het reglement van orde van de Gemengde Commissie en de vaststelling van de mandaten van de subcommissies en werkgroepen

officiële Engelstalige titel

Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the Joint Committee established by the Framework Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other part, as regards the adoption of decisions of the Joint Committee on the Rules of procedure of the Joint Committee and the adoption of the terms of reference of the subcommittees and working groups
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i JOIN(2018)25 NLEN
Extra COM-nummers JOIN(2018)25
Procedurenummer i 2018/0307(NLE)
Celex-nummer i 52018JC0025

2.

Key dates

Document 13-08-2018
Online publicatie 13-08-2018
Besluit 06-11-2018; Besluit 2018/1714

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.