COM(2018)688 EU
Financiële bijdragen lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2020, het bedrag voor 2019, en de prognose voor de bijdragen voor 2021 en 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds, inclusief het maximum voor 2020, het jaarlijkse bedrag voor 2019, de eerste tranche voor 2019 en een indicatieve en niet-bindende prognose voor de verwachte jaarlijkse bedragen van de bijdragen voor de jaren 2021 en 2022

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the financial contributions to be paid by Member States to finance the European Development Fund, including the ceiling for 2020, the annual amount for 2019, the first instalment for 2019 and an indicative and non-binding forecast for the expected annual amounts of contributions for the years 2021 and 2022
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2018)688 NLEN
Extra COM-nummers COM(2018)688
Procedurenummer i 2018/0361(NLE)
Celex-nummer i 52018PC0688

2.

Key dates

Document 15-10-2018
Online publicatie 15-10-2018
Besluit 12-11-2018; Besluit 2018/1715
Bekendmaking in Publicatieblad i 14-11-2018; PB L 286 p. 30-32

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.