Migratiebeheer: Commissie wil hervorming van asielstelsel doorzetten - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC)†i, gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018.

In de aanloop naar de Europese Raad†i van december roept de Commissie de lidstaten en het Europees Parlement op om de aanzienlijke vooruitgang te consolideren en de resterende hervormingsvoorstellen goed te keuren.

De integrale aanpak van migratie door de EU levert op alle vlakken resultaten op: intensievere samenwerking met partnerlanden; betere bescherming van de buitengrenzen; efficiŽntere instrumenten voor migratiebeheer binnen de EU. Het aantal irregulier binnenkomende migranten is gedaald tot het niveau van voor de crisis. Nu moeten de resterende zwakke punten worden aangepakt. Zowel extern als intern moet op operationeel niveau verder worden gewerkt. De lidstaten en het Europees Parlement moeten de hervorming van het asielstelsel van de EU snel afronden. Met name de vijf voorstellen waarover een brede politieke consensus bestaat, moeten vůůr de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar worden goedgekeurd.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermansi: "De integrale aanpak van migratiebeheer in de Unie levert tastbare resultaten op. Na vier jaar moeten wij die integrale aanpak nu consolideren door af te stappen van een reactieve ad-hocrespons en een duurzaam en toekomstbestendig migratie- en asielstelsel op te bouwen. In het belang van alle lidstaten kan en moet dat gebeuren vůůr de Europese Parlementsverkiezingen."

Hoge vertegenwoordiger en vicevoorzitter Federica Mogherinii: "Het externe migratiebeleid van de EU levert resultaten op. Via onze partnerschappen hebben wij meer dan 34 000 mensen geholpen bij de vrijwillige terugkeer naar en re-integratie in hun thuisland. Daarnaast hebben wij ruim 2 000 vluchtelingen uit LibiŽ geŽvacueerd voor verdere hervestiging. Wij zullen gestrande migranten blijven beschermen en samen met de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie een einde maken aan het systeem van detentie in LibiŽ. Wij versterken de samenwerking in het westelijke Middellandse Zeegebied, in de Sahel en in de Hoorn van Afrika om mensensmokkel terug te dringen, de diepere oorzaken van migratie aan te pakken en legale migratie mogelijk te maken. Samen met onze partners bewijzen wij dat migratiebeheer ook op humane wijze mogelijk is."

Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulosi: "Na vier jaar zijn wij beter dan ooit uitgerust om onze buitengrenzen te beschermen en migratieproblemen binnen en buiten de EU op te lossen. Nu moeten wij de resterende bouwstenen leggen voor een integraal, op de lange termijn gericht stelsel voor migratie, grensbeheer en asiel. De geopolitieke situatie verandert voortdurend. Wij kunnen niet afwachten, maar moeten nu al klaar zijn voor de toekomst."

De EU heeft al vaak genoeg bewezen dat zij nieuwe uitdagingen op het gebied van migratie aan kan. In het verslag van vandaag wordt ingegaan op de wijze waarop de EU migratie in al zijn aspecten aanpakt, van extern optreden tot grensbeheer en interne maatregelen:

Externe dimensie: partnerschappen leveren resultaten op

De EU en haar lidstaten hebben met een geÔntegreerde totaalaanpak grote vooruitgang geboekt wat betreft het voorkomen van irreguliere migratie en de strijd tegen mensensmokkel. Sinds de verklaring EU-Turkije is het aantal binnenkomende migranten via de route door het oostelijke Middellandse Zeegebied met 97 % gedaald. Momenteel zijn er 90 % minder migranten dan tijdens de piekperiode in 2015. Op de route door het centrale Middellandse Zeegebied (zie factsheet) is de irreguliere migratiestroom met 80 % afgenomen. Bijna 34 000 personen hebben bijstand gekregen voor vrijwillige terugkeer naar hun thuisland vanuit LibiŽ en Niger, terwijl 2 000 mensen uit LibiŽ zijn geŽvacueerd voor verdere hervestiging. Om de samenwerking op het gebied van terugkeer en hervestiging te verbeteren, zijn sinds 2016 zes nieuwe regelingen overeengekomen: met Afghanistan, Guinee, Bangladesh, EthiopiŽ, Gambia en Ivoorkust. Dit brengt het totaal op 23. Er wordt verder gewerkt op het gebied van legale migratie en hervestiging; sinds 2015 zijn meer dan 44 000 mensen hervestigd in het kader van EU-regelingen. De strijd tegen smokkelnetwerken gaat voort. In het kader van EUNAVFOR MED operation SOPHIA zijn 151 verdachten van mensensmokkel opgepakt en in Niger zijn bij acties van het gemeenschappelijk onderzoeksteam 221 arrestaties verricht. Om de diepere oorzaken aan te pakken zijn innovatieve financieringsinstrumenten ingevoerd. Er is ruim 4 miljard euro toegewezen in het kader van het EU-trustfonds voor Afrika en er zijn 12 garantie-instrumenten ter waarde van 800 miljoen euro goedgekeurd in het kader van het plan voor externe investeringen. In de toekomst moet dezelfde geÔntegreerde aanpak worden gevolgd voor de route door het westelijke Middellandse Zeegebied (zie factsheet), waar de migratiestroom is toegenomen. De werkzaamheden in het centrale Middellandse Zeegebied worden geconsolideerd en de inspanningen om de lopende onderhandelingen over terugname af te ronden en de bestaande regelingen beter te benutten, zullen worden opgedreven.

Sterker grensbeheer

Het Europees Grens- en kustwachtagentschap vormt de kern van de EU-acties om de lidstaten te helpen bij de bescherming van de buitengrenzen. In september heeft de Commissie voorgesteld het Europees Grens- en kustwachtagentschap verder te versterken met een permanent korps van 10 000 grenswachters (zie factsheet) om te verzekeren dat de lidstaten te allen tijde op volledige operationele steun van de EU kunnen rekenen. De Commissie verzoekt het Europees Parlement en de lidstaten om de hervorming goed te keuren vůůr de Europese Parlementsverkiezingen van volgend jaar. Bovendien beginnen de acties van de EU voor de invoering van een nieuw, interoperabel systeem voor de uitwisseling van grens- en veiligheidsinformatie vruchten af te werpen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een aantal maatregelen, zoals het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (Etias), verbeteringen van het visuminformatiesysteem (VIS) en het Schengeninformatiesysteem (SIS) en de instelling van een inreis-uitreissysteem voor burgers van derde landen. In het licht van de inspanningen voor een beter beheer van de buitengrenzen en de daaruit voortvloeiende beperking van het aantal binnenkomende migranten, is de Commissie van mening dat het moment is gekomen om de tijdelijke controles aan de binnengrenzen van het Schengengebied, die in 2015 door enkele lidstaten zijn ingevoerd, op te heffen. Uit nieuwe cijfers (zie factsheet) die vandaag zijn bekendgemaakt, blijkt dat het publiek een sterk voorstander van Schengen blijft en dat het door de Europeanen wordt gezien als een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de EU.

Interne maatregelen: hervorming van de asielregels van de EU voltooien

Hoewel over sommige onderdelen nog een compromis moet worden bereikt, is in het algemeen belangrijke vooruitgang geboekt bij de hervorming van het asielstelsel van de EU: vijf van de zeven voorstellen van de Commissie zijn klaar voor goedkeuring (de kwalificatieverordening, de richtlijn opvangvoorzieningen, de verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie, de Eurodac-verordening en de verordening tot vaststelling van een Uniekader voor hervestiging). De individuele voorstellen passen in een ruimere hervorming, maar hebben elk op zich ook duidelijke voordelen. Een snelle goedkeuring van de voorstellen zou een duidelijk verschil maken op het terrein. Wat de verordening asielprocedures betreft, moet de Raad uiterlijk eind dit jaar zijn onderhandelingsstandpunt vaststellen en gaan onderhandelen met het Europees Parlement. Ook van de Dublin-verordening, een onmisbaar onderdeel van een toekomstbestending asielstelsel, moet werk worden gemaakt. De Commissie streeft naar een compromis dat volledige solidariteit met en steun voor de lidstaten onder druk waarborgt en tegelijk secundaire bewegingen en misbruik van het stelsel voorkomt. Op basis van de ervaring die de voorbije zomer is opgedaan met ad-hocoplossingen, kunnen vanaf nu tijdelijke regelingen als voorbereiding op de kernelementen van de toekomstige Dublin-hervorming worden ingesteld in afwachting van de inwerkingtreding van de verordening.

Achtergrond

Op 13 mei 2015 presenteerde de Europese Commissie de Europese migratieagenda, een verreikende strategie om het hoofd te bieden aan de dringende problemen van de crisis en om de EU de instrumenten aan te reiken waarmee zij irreguliere migratie, legale migratie, grensbeheer en asielzaken op de middellange en lange termijn beter kan beheren.

De mededeling van vandaag geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds mei 2015 en van de vooruitgang die in het kader van de Europese migratieagenda en het politieke stappenplan van december 2017 van de Commissie is bereikt om tot een alomvattend akkoord over migratie te komen.

Meer informatie

Mededeling: Migratiebeheer in al zijn aspecten

Bijlage

Eurobarometer over Schengen

MEMO: Mondiaal migratiepact - vragen en antwoorden

Factsheets:

Route door het westelijke Middellandse Zeegebied

Route door het centrale Middellandse Zeegebied:

Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel:

IP/18/6627

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers