Verklaring van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger ter gelegenheid van Internationale migrantendag 2018 - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender
Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op maandag 17 december 2018.

Ter gelegenheid van Internationale migrantendag op 18 december leggen de Europese Commissie i en de hoge vertegenwoordiger de volgende verklaring af:

„De geschiedenis van de mensheid is een geschiedenis van migratie. Duizenden jaren zijn mensen om allerlei redenen van de ene naar de andere plaats getrokken, en zij doen dat ook nu nog: momenteel zijn er wereldwijd zo'n 258 miljoen migranten.

Op Internationale migrantendag bevestigt de Europese Unie opnieuw haar vaste voornemen om de rechten van migranten te beschermen, te voorkomen dat zij gevaarlijke, irreguliere reizen moeten ondernemen en ervoor te zorgen dat er in plaats daarvan veilige, legale migratiemogelijkheden komen.

Daartoe werken wij samen met partners overal ter wereld: landen van herkomst, doorreis en bestemming en internationale organisaties. Migratie vraagt om wereldwijde samenwerkingsverbanden, want geen enkel land, in Europa of elders, kan de migratieproblematiek alleen oplossen. Dit is de kernboodschap van het mondiaal pact inzake veilige, ordelijke en reguliere migratie, dat een wereldwijd kader ter verbetering van het migratiebeheer zal bieden. Alleen door samen te werken in een geest van gedeelde verantwoordelijkheid kunnen we de gemeenschappelijke uitdaging van migratie omzetten in gedeelde kansen.

De integrale aanpak van migratie die de Europese Unie hanteert, is in diezelfde geest tot stand gekomen, namelijk als streven om de onderliggende oorzaken van irreguliere migratie aan te pakken, migrantensmokkel en mensenhandel te bestrijden, mensen in nood passende bescherming te bieden, Europa's buitengrenzen beter te beheren en tegelijkertijd in legale migratiemogelijkheden te voorzien. Dat is in het belang van ons allemaal.”

Achtergrond

De Europese Commissie heeft op 13 mei 2015 de Europese migratieagenda voorgesteld, een ambitieuze strategie om de EU uit te rusten met de middelen die nodig zijn voor een beter beheer van migratie in alle aspecten: van de onmiddellijke problematiek tot de middellange en de lange termijn.

De integrale aanpak van migratie door de EU levert op alle vlakken resultaten op: intensievere samenwerking met partnerlanden, betere bescherming van de buitengrenzen en efficiëntere instrumenten voor migratiebeheer binnen de EU.

De Europese Unie heeft intern een aantal doeltreffende instrumenten opgezet voor het beheer van migratie. Er is veel werk verricht om de asielregels van de EU te hervormen: vijf van de zeven aanvankelijke voorstellen van de Commissie zijn nu klaar om te worden goedgekeurd. Om het grensbeheer te versterken heeft de Commissie recentelijk ook voorgesteld de Europese grens- en kustwacht i te versterken.

De EU-financiering via het Fonds voor asiel, migratie en integratie helpt de lidstaten bij het versterken van de integratie op de arbeidsmarkt en sociale inclusie. In het kader van het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap worden projecten uitgevoerd die gericht zijn op specifieke prioriteiten zoals bescherming en ondersteuning van slachtoffers die tot kwetsbare groepen behoren, waaronder vrouwelijke migranten en kinderen. Binnen het voorstel voor de volgende meerjarenbegroting van de EU heeft de Commissie van efficiënte migratie een van haar topprioriteiten voor verschillende beleidsterreinen gemaakt.

Met de externe aspecten daarvan, in de vorm van een geïntegreerde aanpak die de hele migratieroute bestrijkt, hebben de EU en haar lidstaten belangrijke resultaten geboekt.

Mede dankzij EU-operaties in het Middellandse Zeegebied zijn op zee meer dan 690 000 levens gered. De Europese Unie streeft ernaar nog intensiever samen te werken met de landen van herkomst, doorreis en bestemming en met internationale organisaties die migranten en vluchtelingen bijstand verlenen. Daarmee wil zij de eerbiediging van hun mensenrechten waarborgen, hun levensomstandigheden verbeteren en smokkelaars en mensenhandelaars bestrijden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan legale migratiemogelijkheden: de afgelopen drie jaar zijn meer dan 44 000 hervestigingsplaatsen aangeboden en tot najaar 2019 komen er nog eens ruim 50 000 beschikbaar. Ook zijn er besprekingen gaande over verbetering van de blauwekaartregeling voor hoogopgeleide onderdanen van derde landen en wordt er gewerkt aan proefprojecten op het gebied van arbeidsmigratie.

Dankzij de trilaterale samenwerking tussen de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties i konden de afgelopen twee jaar meer dan 39 000 mensen worden geholpen vrijwillig vanuit Libië naar hun land van herkomst terug te keren. Het gezamenlijke initiatief van de EU en de IOM i inzake bescherming en terugkeer van migranten heeft tot dusver 55 000 mensen geholpen met steun na hun aankomst en bij hun re-integratie.

Om de onderliggende oorzaken aan te pakken en sociaal-economische kansen te bieden in de landen van herkomst en doorreis heeft het EU-trustfonds voor Afrika meer dan 4 miljard euro vrijgemaakt voor belangrijke praktische intiatieven.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over het mondiale migratiepact

Migratiebeheer: Commissie wil hervorming van asielstelsel doorzetten

Factsheet - Route door het centrale Middellandse Zeegebied

Factsheet - Route door het westelijke Middellandse Zeegebied

IP/18/6823

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


1.

Relevante EU dossiers