COM(2019)141 EU
Standpunt over het Reglement van orde van het Gemengd Comité EU-Japan, het Reglement van orde van een panel, de bemiddelingsprocedure en de Gedragscode voor arbiters

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap, in verband met de vaststelling van het Reglement van orde van het Gemengd Comité, het Reglement van orde van een panel, de bemiddelingsprocedure en de Gedragscode voor arbiters

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the Joint Committee established under the Agreement between the European Union and Japan for an Economic Partnership as regards the adoption of the Rules of Procedure of the Joint Committee, the Rules of Procedure of a Panel, the Mediation Procedure and the Code of Conduct for Arbitrators
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2019)141 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)141
Procedurenummer i 2019/0082(NLE)
Celex-nummer i 52019PC0141

2.

Key dates

Document 15-03-2019
Online publicatie 15-03-2019
Besluit 09-04-2019; Besluit 2019/614
Bekendmaking in Publicatieblad i 16-04-2019; PB L 105 p. 11-24

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.