Sterk en verenigd: EU-leiders blikken vooruit op top in Sibiu - EU monitor

EU monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

Sterk en verenigd: EU-leiders blikken vooruit op top in Sibiu

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019.

Zij zullen van gedachten wisselen over de uitdagingen en prioriteiten van de EU in de komende jaren. De huidige agenda, die in juni 2014 is goedgekeurd door de Europese Raad i, vormde de basis voor de tien politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker i. Vijf jaar later is er werk voor deze prioriteiten verzet dat tastbare resultaten voor de burgers heeft opgeleverd, hoewel zich gaandeweg onverwachte moeilijkheden voordeden die de Unie nog steeds zwaar op de proef stellen. Vorige week heeft de Commissie beleidsaanbevelingen geformuleerd waarmee zij aangeeft hoe Europa vorm kan geven aan haar toekomst. Naar aanleiding daarvan blikt de Commissie vandaag terug op de afgelopen vijf jaar en op de behaalde resultaten.

Voorzitter van de Europese Commissie i, Jean-Claude Juncker i: „Toen ik aantrad, heb ik gezegd dat het onze laatste kans was om de Europeanen te laten zien dat zij baat bij de Unie hebben. Ik heb de afgelopen vijf jaar alles in het werk gesteld om onze beloften na te komen. Naar mijn mening hebben we op sommige gebieden de verwachtingen overtroffen, terwijl we op andere gebieden wellicht tekort hebben geschoten. Maar volgens mij hebben we de belangrijkste zaken altijd aangepakt. De EU moet nu vooruitkijken, lering trekken uit de opgedane ervaring en voortbouwen op de behaalde successen. We moeten ambitieuzer en doelgerichter zijn dan ooit tevoren.”

Goede staat van dienst

De tien prioriteiten van de Commissie-Juncker waren gericht op de zaken waaraan de Europeanen het meeste belang hechten: het herstellen van banen, groei en investeringen, het vergroten van de sociale rechtvaardigheid, het beheren van migratie, het beperken van bedreigingen voor de veiligheid, het benutten van het potentieel van de digitale en de energietransitie, het vergroten van de rol die de EU op het wereldtoneel speelt en het versterken van de transparantie en de democratische legitimiteit.

In de zomer van 2018 had de Commissie-Juncker alle aan het begin van haar mandaat toegezegde wetgevingsvoorstellen ingediend. In totaal heeft de Commissie 471 nieuwe wetgevingsvoorstellen gedaan en 44 voorstellen overgenomen die nog door vorige Commissies ingediend waren. Van deze voorstellen zijn er tijdens de huidige mandaatsperiode 348 aangenomen of goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

De Commissie heeft vandaag twintig factsheets gepubliceerd waaruit blijkt welke resultaten de EU heeft geboekt in verband met de in 2014 gedane toezeggingen van de strategische agenda van de Europese Raad en de tien politieke prioriteiten van de Commissie-Juncker.

Toekomstperspectief

Vorige week heeft de Europese Commissie i een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd waarmee zij aangeeft hoe Europa vorm kan geven aan haar toekomst in een wereld die steeds meer multipolair en onzeker is. De Commissie heeft aanbevolen dat de strategische agenda van de EU voor de periode 2019-2024 op vijf belangrijke dimensies wordt gericht:

  • een Europa dat beschermt, omdat vrede in de wereld van vandaag macht betekent;
  • een concurrerend Europa dat investeert in de technologieën van morgen en onze grootste troeven ondersteunt: de eengemaakte markt, onze industrie en onze gemeenschappelijke munt;
  • een eerlijk Europa dat onze grondbeginselen van gelijkheid, de rechtsstaat en sociale rechtvaardigheid in de moderne wereld hooghoudt;
  • een duurzaam Europa dat het voortouw neemt op het gebied van duurzame ontwikkeling en de bestrijding van de klimaatverandering;
  • en een invloedrijk Europa dat zich sterk maakt voor een op regels gebaseerd systeem waarbij we van oudsher baat hebben en voor modernisering van dat systeem zorgt.

De leiders van de EU27 die in Sibiu bijeenkomen kunnen dit als uitgangspunt nemen om een nieuwe beleidsoriëntatie en nieuwe prioriteiten voor de EU vast te stellen, in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23-26 mei 2019 en de daarop volgende wijziging van het politieke leiderschap van de EU-instellingen.

Voorzitter Juncker zal op 9 mei 2019 in Sibiu de Europese Commissie vertegenwoordigen op de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27. Voorafgaand daaraan zal hij samen met de Roemeense president Iohannis deelnemen aan een burgerdialoog die op 8 mei 2019 om 18:00 uur Midden-Europese tijd begint.

De commissarissen Thyssen i en Navracsics i zullen ook in Sibiu aanwezig zijn om het jongerenevenement "Let's shape the future of Europe together" te openen en de prijsuitreiking van de fotowedstrijd #MySocialEurope bij te wonen. Commissaris Navracsics zal verder de prijzen uitreiken aan de maandelijkse winnaars van de fotowedstrijd "Let's shape the future of Europe together".

Achtergrond

Vijf jaar geleden stelde de Europese Raad een brede strategische agenda vast voor de Unie in tijden van verandering. Deze werd verder uitgewerkt in de tien politieke prioriteiten van voorzitter Jean-Claude Juncker die werden opgesteld tijdens zijn verkiezingscampagne, in overleg met de lidstaten en het Europees Parlement. De Commissie-Juncker heeft haar strategische agenda vervolgens overtuigend in de praktijk gebracht.

De EU heeft voor de volgende politieke cyclus nieuwe, ambitieuze, realistische en gerichte doelstellingen nodig.

De Commissie heeft in maart 2017, voor de 60e verjaardag van de Verdragen van Rome, haar witboek over de toekomst van Europa gepubliceerd. Dat omvat vijf mogelijke scenario's voor de toekomst van de EU met 27 lidstaten. Het vormde het uitgangspunt voor een breed debat over de toekomst van Europa dat nu kan dienen als inspiratie voor de belangrijkste beleidsprioriteiten van de volgende strategische agenda. De Europese Commissie is in bijna 1 600 burgerdialogen en burgerraadplegingen met burgers in contact getreden.

In de toespraak over de Staat van de Unie van 2017 heeft voorzitter Juncker een routekaart gepresenteerd met de belangrijke stappen die moeten worden gezet in de richting van een meer verenigde, sterkere en meer democratische Unie. Op basis daarvan hebben de nationale leiders in Tallinn in Estland overeenstemming bereikt over een leidersagenda, een lijst met de meest urgente problemen en uitdagingen waarvoor oplossingen moeten worden gevonden, voorafgaand aan de Europese verkiezingen in 2019.

Op 9 mei 2019 komen de EU-leiders bijeen in het Roemeense Sibiu. Er wordt verwacht dat dit proces daar zijn beslag krijgt in een hernieuwde belofte om te werken aan een EU die resultaten boekt op gebieden die echt belangrijk zijn voor de burgers. Verder zullen de leiders van gedachten wisselen over de politieke ambities van de Unie en de strategische agenda voor de volgende vijf jaar voorbereiden.

Meer informatie

Factsheets over de tien prioriteiten van de Commissie:

Bijdrage van de Commissie aan de strategische agenda 2019-2024

Informatie voor de media over de top in Sibiu

IP/19/2392

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail