The Sibiu Declaration

Met dank overgenomen van Europese Raad i, gepubliceerd op donderdag 9 mei 2019.

Wij, de leiders van de Europese Unie i, zijn in Sibiu bijeen om te spreken over en vooruit te zien naar onze gemeenschappelijk toekomst.

Over enkele weken zullen de Europeanen hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement kiezen, veertig jaar nadat dit grondrecht voor het eerst kon worden uitgeoefend. Een in vrede en democratie herenigd Europa is slechts een van de vele verwezenlijkingen. Sinds haar ontstaan heeft de Europese Unie, gedreven door haar waarden en vrijheden, binnen en buiten haar grenzen voor stabiliteit en welvaart gezorgd in heel Europa. In de loop der jaren is zij een belangrijke speler op het wereldtoneel geworden. Met ongeveer een half miljard burgers en een concurrerende eengemaakte markt is de Europese Unie een leider op het gebied van de wereldhandel, en geeft zij de wereldpolitiek mee vorm.

Wij blijven ervan overtuigd dat wij in deze steeds onzekerder wereld vol uitdagingen sterker staan als wij ons verenigd opstellen. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid als leiders om onze Unie sterker en onze toekomst rooskleuriger te maken, en onderkennen het Europese perspectief van andere Europese staten. Daarom komen wij vandaag unaniem tien toezeggingen overeen die ons zullen helpen die verantwoordelijkheid op te nemen:

  • Wij zullen één Europa verdedigen - van oost naar west, van noord naar zuid. Dertig jaar geleden vochten miljoenen mensen voor hun vrijheid en voor eenheid en haalden zij het IJzeren Gordijn neer, dat Europa decennialang had verdeeld. Er is geen plaats voor verdeeldheid die onze gemeenschappelijke belangen schaadt.
  • Wij zullen verenigd blijven, door dik en dun. Wij zullen solidair zijn met elkaar wanneer nodig en zullen altijd aan elkaars zijde staan. Wij kunnen en zullen met één stem spreken.
  • Wij zullen altijd naar gemeenschappelijke oplossingen zoeken, en daarbij naar elkaar luisteren in een geest van begrip en respect.
  • Wij zullen onze manier van leven, de democratie en de rechtsstaat blijven beschermen. De onvervreemdbare rechten en de fundamentele vrijheden van alle Europeanen zijn hard bevochten en zullen nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Wij zullen onze gedeelde waarden en beginselen uit de Verdragen in stand houden.
  • Wij zullen resultaten neerzetten daar waar dat het meeste nodig is. Europa zal belangrijk blijven voor belangrijke kwesties. Wij zullen blijven luisteren naar de zorgen en de hoop van alle Europeanen, door de Unie dichter bij onze burgers te brengen, en wij zullen daarnaar handelen, met ambitie en vastberadenheid.
  • Wij zullen altijd billijkheid vooropstellen, zowel op het gebied van arbeid, welzijn en economie als in de digitale transformatie. Wij zullen de ongelijkheid tussen ons verder wegwerken en wij zullen altijd de meest kwetsbaren in Europa helpen, en mensen boven politiek plaatsen.
  • Wij zullen onszelf de middelen geven om onze ambities waar te maken. Wij zullen de Unie de middelen geven die nodig zijn om haar doelstellingen te halen en haar beleid uit te voeren.
  • Wij zullen de toekomst vrijwaren voor de volgende generaties Europeanen. Wij zullen investeren in jongeren en een Unie bouwen die afgestemd is op de toekomst en bestand is tegen de grootste uitdagingen van de 21e eeuw.
  • Wij zullen onze burgers beschermen en veilig houden door te investeren in onze "zachte macht" en "harde macht" en samen te werken met onze internationale partners.
  • Europa zal een verantwoordelijke wereldleider zijn. De uitdagingen waar wij vandaag voor staan, hebben betrekking op ons allen. Wij zullen blijven samenwerken met onze partners in de wereld om de op regels gebaseerde internationale orde te handhaven en te ontwikkelen, om nieuwe handelsmogelijkheden optimaal te benutten, en om wereldwijde kwesties, zoals het behoud van ons milieu en de strijd tegen de klimaatverandering, samen aan te pakken.

Wij zullen besluiten nemen naar de geest en de letter van deze tien toezeggingen. Vandaag is de Unie sterker dan gisteren, en wij willen haar nog sterker maken voor morgen. Dit is onze verbintenis voor de toekomstige generaties. Dit is de geest van Sibiu en van een nieuwe Unie met 27 die klaar is om haar toekomst eensgezind te omarmen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"