EU start onderhandelingen om handelsbetrekkingen met landen van oostelijk en zuidelijk Afrika te verdiepen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 2 oktober 2019.

Vandaag heeft de EU in Mauritius onderhandelingen aangeknoopt met vijf partnerlanden van oostelijk en zuidelijk Afrika (zogenaamde OZA-landen: de Comoren, Madagaskar, Mauritius, de Seychellen en Zimbabwe) om de bestaande economische partnerschapsovereenkomst te verdiepen. Gezien de positieve resultaten van de huidige overeenkomst, die nu acht jaar wordt toegepast, hebben de vijf landen zich bereid verklaard om zich niet meer te beperken tot de handel in goederen, maar naar een uitgebreidere overeenkomst te streven. De EU is verheugd over deze stap, met name in het kader van de Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen.

Sinds de eerste overeenkomst van toepassing werd in 2012, is de uitvoer van goederen uit de vijf betrokken OZA-landen naar de EU met bijna een kwart gestegen tot bijna 2,8 miljard EUR in 2018. Europese ondernemingen investeren ook steeds meer in de regio. De nieuwe overeenkomst moet betrekking hebben op andere belangrijke handelsgerelateerde gebieden en regels, zoals diensten, investeringen, technische handelsbelemmeringen, intellectuele-eigendomsrechten, alsook handel en duurzame ontwikkeling.

Cecilia Malmström i, EU-commissaris voor Handel, zei het volgende: “De OZA-regio is een pionier voor heel Afrika wat ons handelspartnerschap betreft. De verdieping van de huidige overeenkomst zal ons partnerschap naar een hoger niveau tillen. Zij zal een impuls geven aan de bilaterale handels- en investeringsstromen, bijdragen tot het scheppen van banen en tot verdere economische groei in onze respectieve regio's, en duurzame ontwikkeling bevorderen. De EU staat volledig achter dit belangrijke streven”.

De EU is de voornaamste handelspartner van de vijf betrokken OZA-landen. Naast het verbeteren van het ondernemings- en investeringsklimaat zou een uitgebreide vrijhandelsovereenkomst de economieën van de vijf betrokken OZA-landen stimuleren, bijvoorbeeld door hun uitvoer naar de EU te diversifiëren. Het proces zou ook de uitvoering ondersteunen van de Afrikaans-Europese alliantie voor duurzame investeringen en banen, die in september 2018 van start is gegaan. Het zou bovendien zowel de regionale economische integratie bevorderen, bijvoorbeeld door regionale waardeketens te ontwikkelen, als de continentale integratie, door de voorbereidingen van de vijf betrokken OZA-landen voor de uitvoering van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA) in het kader van de Afrikaanse Unie te bevorderen. Economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) vormen een van de bouwstenen voor de toekomstige AfCFTA.

Op verzoek van de vijf betrokken OZA-landen heeft de Europese Unie ermee ingestemd financiële bijstand te verlenen voor het opzetten van een EPO-coördinatiemechanisme. Doel is te zorgen voor passende coördinatie en technische ondersteuning voor de vijf betrokken OZA-landenlanden, zodat zij doeltreffend kunnen deelnemen aan het onderhandelingsproces. Het coördinatiemechanisme heeft aan OZA-zijde reeds bijgedragen aan de voorbereiding van de verkennende fase voor de komende onderhandelingen.

Achtergrond

Economische en partnerschapsovereenkomsten (EPO's) zijn overeenkomsten inzake handel en ontwikkelingssamenwerking die voorzien in rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt op basis van gunstige oorsprongsregels voor de partnerlanden. Zij ondersteunen de uitvoerdiversificatie en het concurrentievermogen, en bevorderen de creatie van lokale waardeketens.

Sinds de huidige tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst met de landen van oostelijk en zuidelijk Afrika in 2012 van toepassing werd, is de uitvoer van Madagaskar naar de EU meer dan verdubbeld. De uitvoer van de Seychellen is in de periode 2012-2018 met meer dan een derde toegenomen. De uitvoer van Zimbabwe naar de EU is in dezelfde periode met 12 % toegenomen, terwijl de uitvoer van het land naar de rest van de wereld is afgenomen. De Europese Unie blijft de belangrijkste bestemming voor de uitvoer van Mauritius, waarbij bijvoorbeeld de uitvoer van visserijproducten toeneemt.

In 2017 verzochten vier OZA-staten (Mauritius, Madagaskar, de Seychellen en Zimbabwe) de EU besprekingen aan te knopen over de mogelijke uitbreiding van de tussentijdse EPO om verder te gaan dan de huidige markttoegang voor goederen en ontwikkelingssamenwerking. Het doel was om nieuwe handelsgerelateerde gebieden en regels op te nemen zoals bedoeld in de rendez-vousclausule van artikel 53 van de EPO (het zogeheten verdiepingsproces). Alvorens de onderhandelingen op te starten, zijn beide partijen zijn het eens geworden over het toepassingsgebied en de doelstellingen van deze verdieping. In februari 2019, na ratificatie van de tussentijdse EPO, zijn de Comoren begonnen deze voorlopig toe te passen en sloten zij zich aan bij de andere vier bij het verdiepingsproces betrokken OZA-staten.

IP/19/5951

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail