COM(2019)550 - EU-standpunt in ACS-EU-Comité van Ambassadeurs inzake de goedkeuring van een besluit om overgangsmaatregelen vast te stellen - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

COM(2019)550 EUe
EU-standpunt in ACS-EU-Comité van Ambassadeurs inzake de goedkeuring van een besluit om overgangsmaatregelen vast te stellen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit Besluit i is opgesteld door de Directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling (DEVCO) i van de Europese Commissie en op 25 oktober 2019 gepubliceerd.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het door de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van Ambassadeurs in te nemen standpunt inzake de goedkeuring van een besluit om op grond van artikel 95, lid 4, van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst overgangsmaatregelen vast te stellen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION On the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors, with regard to the adoption of a decision to adopt transitional measures pursuant to Article 95(4) of the ACP-EU Partnership Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2019)550 NLEN
Extra COM-nummers COM(2019)550
Procedurenummer i 2019/0242(NLE)
Celex-nummer i 52019PC0550

2.

Key dates

Document 25-10-2019
Online publicatie 25-10-2019
Besluit 18-11-2019; Besluit 2019/1932
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-11-2019; PB L 300 p. 1-4

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.