COM(2020)659 EU
Standpunt EU in de Commissie Verdovende Middelen over het toevoegen van verdovende middelen en psychotrope stoffen aan internationale lijsten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie op de hervatte drieënzestigste zitting van de Commissie Verdovende Middelen in te nemen standpunt over het toevoegen van stoffen aan de lijsten die gehecht zijn aan het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1972, en aan het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the reconvened sixty-third session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, as amended by the 1972 Protocol, and the Convention on Psychotropic Substances of 1971
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2020)659 NLEN
Procedurenummer i 2020/0296(NLE)
Celex-nummer i 52020PC0659

2.

Key dates

Document 08-12-2020
Online publicatie 08-12-2020
Besluit 23-11-2020; Besluit 2021/3
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-01-2021; PB L 4 p. 1-6

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.