Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 4 februari 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 4 februari 2021
Document­datum 04-02-2021
Publicatie­datum 04-02-2021
Kenmerk 2021A00420 16
Commissie(s) Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 4 februari 2021

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

12, 30, 44

 

BuHa-OS

i.v.m. agendapunt

30

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

2, 3, 4

 

DEF

i.v.m. agendapunt

40

 

EU

i.v.m. agendapunt

3, 4, 35, 36, 39, 42

 

EZK

i.v.m. agendapunt

34

 

J&V

i.v.m. agendapunt

28

 

KR

i.v.m. agendapunt

7

 

OCW

i.v.m. agendapunt

30

 

SZW

i.v.m. agendapunt

30

 

VWS

i.v.m. agendapunt

13, 14, 26, 32

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 februari

2021

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Uitnodigingen

Geen agendapunten

Wet- en regelgeving

 • 2. 
  Agendapunt:    Besluit Overeenkomstsluitende Partijen inzake samenwerking bij de

bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen

Zaak:

Besluit:

Noot:

Volgcommissie(s):

Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2021 Besluit van de Overeenkomstsluitende Partijen bij de Overeenkomst inzake samenwerking bij de bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen inzake de uitbreiding van de toepassingsreikwijdte van de Overeenkomst met het oog op samenwerking bij het toezicht op de vereisten van Bijlage VI bij het MARPOL-verdrag; Bonn, 11 oktober 2019 - 35706-1 Voor kennisgeving aangenomen.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdrag ter stilzwijgende goedkeuring aan de Kamer voorgelegd, conform artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. De eventuele wens om het verdrag ter uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen kan uiterlijk op 14 februari 2021 door de Kamer of door ten minste dertig leden van de Kamer te kennen worden gegeven.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

BuZa

 
 • 3. 
  Agendapunt:

Wijzigingen in Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 januari 2021 Wijzigingen van de Voorschriften bij het Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN); Genève, 15 juli 2020 - 30952-373

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen verdragswijziging bij de Kamer gemeld. Deze verdragswijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU, BuZa

 • 4. 
  Agendapunt:

Wijzigingen in Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 14 januari 2021 Wijzigingen van Bijlagen I en II van de Europese Overeenkomst inzake belangrijke lijnen voor het internationaal gecombineerd vervoer en daarmee samenhangende installaties (AGTC); Genève, 1 november 2019 - 30952-374

Besluit:

Noot:

Voor kennisgeving aangenomen.

Met deze brief wordt een recent tot stand gekomen wijziging van een Europese overeenkomst bij de Kamer gemeld. Deze wijziging behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel f van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU, BuZa

 • 5. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kentekenreglement in verband met de herziening van het beslag- en executierecht

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 januari 2021

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Kentekenreglement in verband met de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht - 29398-892

Besluit:

Noot:

Niet controversieel verklaren.

Het ontwerpbesluit behelst de invoering van een administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens, en de registratie ervan, waardoor de procedure van het beslag en executie (kosten)efficiënter wordt. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 19 februari 2020 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De beoogde inwerkingtredingsdatum voor het ontwerpbesluit is 1 april 2021.

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 26 januari 2021

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen - 27664-88

Besluit:

Noot:

Niet controversieel verklaren.

Het ontwerpbesluit behelst de wijziging van artikel 7a van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, waarmee een uitzondering wordt vastgelegd om informatie over zeer zorgwekkende stoffen van een voorwerp bij levering aan het ministerie van Defensie aan te leveren en vast te leggen in de ECHA-database. Bij registratie van de stoffen in een openbare database, zou deze informatie voor eenieder inzichtelijk zijn, wat niet wenselijk is. De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure artikel 21.6 van de Wet milieubeheer, en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 23 februari 2021 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. Het besluit zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden.

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 7. 
  Agendapunt:

Algemeen

Incidentele suppletoire begroting inzake Winair

Zaak:

Begroting - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 januari 2021

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake Winair) - 35705

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 8 februari 2021.

Besluit:

Indien op 8 februari 2021 blijkt dat de commissie een blanco verslag uitbrengt, deze incidentele suppletoire begroting onverwijld aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze incidentele suppletoire begroting niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

KR

 • 8. 
  Agendapunt:

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 december 2020

Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 - 35570-XII-99

Besluit:

Noot:

Niet controversieel verklaren.

Deze informatieve planningsbrief van het ministerie van IenW is aangehouden in de extra procedurevergadering van 25 januari 2021. Op 13 januari jl. besloot uw commissie deze brief te betrekken bij de totstandkoming van de kennisagenda 2021. Dit betekent dat de planningsbrief opnieuw zal worden geagendeerd zodra de commissie in nieuwe samenstelling (na de verkiezingen) bijeenkomt en het samenstellen van de kennisagenda 2021 aan de orde is.

Infrastructuur en mobiliteit

 
 • 9. 
  Agendapunt:

MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 januari 2021

MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen - 35570-A-47

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 16 juni 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 10. 
  Agendapunt:

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2021

Nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen -32252-64

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg MIRT op 16 juni 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 11. 
  Agendapunt:

Uitvoering motie Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 januari 2021

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest - 32813-656

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 11 februari 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Duurzaam vervoer op 7 april 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Verzoek aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 december 2020

Verzoek tot aanscherping Bouwbesluit op het punt van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in parkeergelegenheid van nieuwe utiliteitsgebouwen (Kamerstuk 35570-XII-49) - 30196-745

Besluit:

Noot:

Controversieel verklaren.

Deze brief is op 14 januari 2021 overgedragen door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 13. 
  Agendapunt:

Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen (n.a.v. toezegging 7 januari)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 januari 2021

Noodzakelijkheidsverklaring internationaal reizen (n.a.v. toezegging 7 januari) -35695-15

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 14. 
  Agendapunt:

Invoering antigeensneltest

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 januari 2021

Invoering antigeensneltest - 25295-916

Besluit:

Betrekken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus op 4 februari 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 15. 
  Agendapunt:

Toekomstperspectief Automobiliteit

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 januari 2021

Toekomstperspectief Automobiliteit - 31305-324

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 20 mei 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 16. 
  Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over de helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 januari 2021

Antwoorden op vragen commissie over helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting (Kamerstuk 29398-884) -2021Z00960

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 20 mei 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 17 november 2020

Reactie op moties helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting - 29398-884

Besluit:

Betrekken bij de verdere behandeling van het verslag schriftelijk overleg Helmplicht snorfietsen, 30 km/h in bebouwde kom en continu voeren autoverlichting.

 • 17. 
  Agendapunt:

Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 januari 2021

Voortgang inventarisatie bermafwijkingen langs rijkswegen - 35570-A-48

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Verkeersveiligheid op 20 mei 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 18. 
  Agendapunt:

Maandrapportage CBR december

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2021

Maandrapportage CBR december - 29398-893

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het notaoverleg CBR op 10 februari 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren. Tijdens deze procedurevergadering is tevens besloten het notaoverleg CBR, indien mogelijk, nog voor het verkiezingsreces in te plannen.

 • 19. 
  Agendapunt:

Coulancemaatregelen rijbewijzen en code 95 in verband met lockdown per 14 december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 21 januari 2021

Coulancemaatregelen rijbewijzen en code 95 a.g.v. maatregelen 14 december 2020 - 29398-894

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het notaoverleg CBR op 10 februari 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 20. 
  Agendapunt:

Project Mainportontwikkeling Rotterdam - Voordelta

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 18 januari 2021

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) - Voordelta - 24691-136

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Maritiem op 2 juni 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 21. 
  Agendapunt:

Schadeafhandeling MSC Zoe

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 januari 2021

Schadeafhandeling Mediterranean Shipping Company (MSC) Zoe - 2021Z01587

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 februari 2021.

 • 22. 
  Agendapunt:

Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 januari 2021

Wijziging concessie voor het hoofdrailnet in het kader van tijdelijke proef nachttrein Wenen - 29984-920

Besluit:

Controversieel verklaren.

 • 23. 
  Agendapunt:

Verslag schriftelijk overleg over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 27 januari 2021

Antwoorden op vragen commissie over Spoor, spoorveiligheid en ERTMS -32404-104

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Aanmelden voor plenaire behandeling (VSO) na het voorjaars- en verkiezingsreces, met als eerste spreker het lid Amhaouch (CDA).

 • 24. 
  Agendapunt:

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 januari 2021

Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040 - 23645-746

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 17 februari 2021.

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi op 14 april 2021.

 • 25. 
  Agendapunt:

Toezegging gedaan tijdens het AO Vliegveiligheid over de herintroductie van de Boeing 737 MAX

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 januari 2021

Toezegging gedaan tijdens het AO Vliegveiligheid van 25 november 2020 over de herintroductie Boeing 737 MAX: luchtwaardigheidsaanwijzing EASA en onderzoeksrapport Senaat - 2021Z01593

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

 • 26. 
  Agendapunt:

Water en milieu

RIVM-advies over de opinie van de Europese

voedselveiligheidsautoriteit aangaande PFAS en reactie op de moties

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 januari 2021

RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) aangaande PFAS en reactie op de moties - 28089-183

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 11 februari 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

VWS

 • 27. 
  Agendapunt:

Climate Adaptation Summit 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 januari 2021

Climate Adaptation Summit 2021 - 31793-196

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Water op 10 juni 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 28. 
  Agendapunt:

Rapport inzake 'Een onzichtbaar probleem; Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen'

Zaak:

Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 20 januari 2021

Rapport inzake 'Een onzichtbaar probleem; Gebrek aan kwaliteit van data over milieucriminaliteit en -overtredingen' - 22343-294

Besluit:

Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg Toezicht en handhaving in het najaar 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 29. 
  Agendapunt:

Integrale Circulaire Economie Rapportage

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 21 januari 2021

Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) - 32852-138

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 februari 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 30. 
  Agendapunt:

Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 januari 2021

Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 - 30196-746

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 27 mei 2021. BiZa, BuHa-OS, SZW, OCW

 • 31. 
  Agendapunt:

Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan en aankondiging Circulair Materialenplan 1

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 januari 2021

Tweede wijziging Landelijk Afvalbeheerplan en aankondiging Circulair Materialenplan 1 - 30872-253

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 27 mei 2021.

 • 32. 
  Agendapunt:

Verduurzaming van kunstgrasvelden

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 25 januari 2021

Verduurzaming van kunstgrasvelden - 32852-139

Besluit:

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het algemeen overleg Leefomgeving op 11 februari 2021. Agenderen voor het algemeen overleg Circulaire economie op 27 mei 2021. VWS

 • 33. 
  Agendapunt:

Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 22 januari 2021

Beleidsdoorlichting Bodem en Ondergrond - 32861-64

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 14 april

2021.

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Leefomgeving in het najaar 2021.

Noot:

Ten behoeve van de feitelijke vragenronde over de beleidsdoorlichting zal de staf een (beknopte) stafnotitie schrijven.

 • 34. 
  Agendapunt:

Europa

Verslag Milieuraad 17 december 2020 in Brussel

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 januari 2021

Verslag Milieuraad 17 december 2020 in Brussel - 21501-08-819

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het schriftelijk overleg Milieuraad op 4 maart 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 35. 
  Agendapunt:

Verslag informele videoconferentie met EU-transportministers d.d. 8 december 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 januari 2021

Verslag informele videoconferentie met EU-transportministers d.d. 8 december 2020 - 21501-33-844

Besluit:

Agenderen voor het schriftelijk overleg Informele Transportraad op 16 maart 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU

 • 36. 
  Agendapunt:

Fiche: Richtlijn codificatie minimumopleidingsniveau van zeevarenden

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 15 januari 2021 Fiche: Richtlijn codificatie minimumopleidingsniveau van zeevarenden - 221123013

Besluit:

Noot:

Agenderen voor het algemeen overleg Transportraad op 26 mei 2021.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU

 • 37. 
  Agendapunt:

Lijst met EU-voorstellen week 2-3

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, J. Rijkers - 27 januari 2021

Lijst met EU-voorstellen week - 2021Z01553

Besluit:

Noot:

Besluiten conform onderstaand voorstel.

 • Verordening tot vaststelling van maatregelen n.a.v. de COVID-19-uitbraak i.v.m. de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving - COM (2021) 25 i Besluit: BNC-fiche afwachten.

Reeds geagendeerde/betrokken stukken

 
 • 38. 
  Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer

Zaak:

Brief regering - Tweede Kamerlid, W.L. Postma (CDA) - 27 januari 2021 Beantwoording vragen commissie over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (Kamerstuk 35591-2) - 35591-4

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer op 2 en 9 februari 2021.

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, W.L. Postma (CDA) - 6 oktober 2020 Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer - 35591

Besluit:

Reeds geagendeerd voor het notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer op 2 en 9 februari 2021.

Noot:

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 39. 
  Agendapunt:

Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 15 januari 2021

Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19 - 22112-3025

Besluit:

Noot:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU

 • 40. 
  Agendapunt:

Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 januari 2021

Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim - 31936-832

Besluit:

Noot:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

DEF

 • 41. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50)

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van

Nieuwenhuizen Wijbenga - 13 januari 2021

Uitvoering van de motie van het lid Van Raan c.s. over inzetten van burgerpanels bij het overleg over de toekomst van luchthavens (Kamerstuk 35570-XII-50) - 31936-831

Besluit:

Noot:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 42. 
  Agendapunt:

Publieke consultatie over de herziening voor het EU ETS luchtvaart

 

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 14 januari 2021

Publieke consultatie over de herziening voor het EU ETS luchtvaart - 221123024

Besluit:

Noot:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

Volgcommissie(s):

EU

 • 43. 
  Agendapunt:

Vliegverboden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen per 23 januari 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 januari 2021

Vliegverboden om de verspreiding van het coronavirus in te dammen per 23 januari 2021 00:01 uur NL-tijd plaatselijke tijd - 24804-162

Besluit:

Noot:

Reeds geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Luchtvaart.

De commissie heeft bij de extra procedurevergadering van 25 januari 2021 besloten deze brief niet controversieel te verklaren.

 • 44. 
  Agendapunt:

Nota van wijziging Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail

Zaak:

Nota van wijziging - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 20 januari 2021

Nota van wijziging - 35396-14

Besluit:

Noot:

Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail is op 25 januari 2021 controversieel verklaard.

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -14 februari 2020

Besluit:

Volgcommissie(s):

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail) - 35396

Dit wetsvoorstel is op 25 januari 2021 controversieel verklaard.

BiZa

 • 45. 
  Agendapunt:

Overzichten activiteiten op IenW-gebied

Geplande activiteiten tot het meireces

Fysieke activiteiten

04-02-2021 14.30 - 18.30 Algemeen overleg Luchtvaart

09-02-2021 16.30 - 19.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het verkeer (voortzetting)

11-02-2021 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Leefomgeving

07-04-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering (eerste procedurevergadering na de verkiezingen)

07-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer

08-04-2021 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Externe veiligheid

14-04-2021 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Openbaar vervoer en taxi 20-04-2021 16.30 - 21.15 Algemeen overleg Spoor*

22-04-2021 13.00 - 17.00 Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Aalst en Helder "Geen plaats voor geweld in het openbaar vervoer"

Activiteiten per videoverbinding

04-02-2021 12.00 - 13.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Toekomst overleg omgeving Schiphol (voortzetting)

10-02-2021 09.45 - 10.00 Gesprek Overhandiging (virtueel) Rli-advies ’Naar een integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid'

10- 02-2021 10.15 - 11.15 Procedurevergadering

Schriftelijke activiteiten

08-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Incidentele suppletoire begroting inzake Winair

11- 02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Schadeafhandeling MSC Zoe

17-02-2021 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV: Nu instappen naar 2040

04-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Milieuraad op 18 maart 2021

16-03-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad op 29-30 maart 2021

08-04-2021 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad op 22 april 2021

*Ten behoeve van deze activiteit is/zal een

stafnotitie/reader/wetgevingsrapport/EU-signalering worden verspreid voor gebruik door fracties.

Besluit: Plannen van het notaoverleg CBR op 10 februari 2021 van 15.00 tot 18.00 uur.

 • 46. 
  Agendapunt:    Ongeplande plenaire activiteiten op IenW-terrein

Debatten

 • 6. 
  Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (minister IW) Aangevraagd door het lid Lagin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 27 november 2018
 • 29. 
  Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (minister IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 29 mei 2019

 • 64. 
  Debat over dieselauto's die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (minister IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2020

Dertigledendebatten

 • 7. 
  Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (staatssecretaris IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 15 januari 2019

 • 11. 
  Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (minister IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2019

 • 17. 
  Dertigledendebat over medicijnresten in drinkwater (minister IW, minister VWS)

Aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen (Groep Van Kooten-Arissen) in de regeling van werkzaamheden 5 maart 2019

 • 37. 
  Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (minister IW)

Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden 26 november 2019

 • 38. 
  Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (minister IW)

Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 4 december 2019

 • 39. 
  Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PASuitspraak voor de 7 MIRT-projecten (minister IW)

Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden 17 december 2019

 • 43. 
  Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto's (staatssecretaris IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 6 februari 2020

 • 45. 
  Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (staatssecretaris IW)

Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 11 februari 2020

VAO's/VSO's

VSO Verzekeringen taxichauffeurs, aangevraagd door het lid Lagin (SP)*

VSO Besluit maatregelen kunststof drankverpakkingen, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

VSO Ministeriële regeling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

VSO Nucleaire veiligheid, aangevraagd door het lid Kröger (GL)

VAO Vliegveiligheid, aangevraagd door het lid Lagin (SP)

VAO Circulaire economie, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

VAO Maritiem, aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV)

VSO Verkeersveiligheid met de minister van JenV, aangevraagd door het lid Remco Dijkstra (VVD)

VSO Externe veiligheid, aangevraagd door het lid Von Martels (CDA)

 • Het lid Lagin (SP) heeft verzocht het VSO Verzekeringen taxichauffeurs van de plenaire agenda af te voeren.
 • 47. 
  Agendapunt:    Stand van zaken aanhangige wetsvoorstellen (niet zijnde

begrotingswetten)

 • 1. 
  Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 30-12-2011, 33134-(R1972)

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 2. 
  Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen, ingediend op 21-112017, 34836

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 3. 
  Voorstel van wet van de leden Klaver en Ouwehand inzake invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten, ingediend op 05-02-2020, 35386 Aangehouden tot het advies van de afdeling advisering van de Raad van State en het nader rapport zijn ontvangen.
 • 4. 
  Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, ingediend op 14-02-2020, 35396 Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.
 • 5. 
  Wijziging Gemeentewet voor de differentiatie van parkeertarieven naar uitlaatemissies van een voertuig, ingediend op 08-07-2020, 35519

Dit wetsvoorstel is controversieel verklaard op 25-01-2021.

 • 6. 
  Wijziging BW BES voor wettelijke aansprakelijkheid na verontreiniging door bunkerolie, ingediend op 02-11-2020 35618

Inbreng voor het verslag geleverd op 08-12-2020.

 • 7. 
  Wet digitale melding vermissing rijbewijs, ingediend op 02-11-2020, 35617 Inbreng voor het verslag geleverd op 14-12-2020.
 • 8. 
  Wijziging Wet milieubeheer inzake de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord, ingediend op 06-11-2020, 35626

Aangemeld voor plenaire behandeling.

 
 
 • 9. 
  Wijziging Wet Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES ter regulering van de milieuaspecten van inrichtingen, ingediend op 06-112020, 35629

Inbreng voor het verslag geleverd op 16-12-2020.

 • 10. 
  Verzamelwet IenW 2020, ingediend op 04-12-2020, 35664

Inbreng voor het verslag geleverd op 14-01-2021.

 • 48. 
  Agendapunt: Noot:

Kennisagenda 2020/2021

Uw commissie heeft ingestemd met het advies om de onderwerpen 'mobiliteitskeuzes' (zie het rondvraagpunt op deze agenda) en 'grootstedelijke mobiliteit' (stafnotitie in voorbereiding) te betrekken bij het opstellen van de kennisagenda 2021.

 • Grote projecten: European Rail Traffic Management System (ERTMS); Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS);

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 (HWBP2); Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid: grootprojectstatus in afronding); Project Mainport Rotterdam (PMR, grootprojectstatus in afronding)

 • Europese prioriteiten: Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit (behandelvoorstel op deze agenda); FuelEU Maritime: Groene Europese Maritieme Ruimte (wetgevend, verschijnt eerste kwartaal 2021); Nieuw Actieplan Circulaire Economie (niet-wetgevend, op 10-03-20 verschenen); Strategie voor duurzame chemische stoffen (niet-wetgevend, verschenen op 26-10-20)
 • 49. 
  Agendapunt:

Rondvraag

Voorstel van de voorbereidingsgroep van het kennisthema Mobiliteitskeuzes om het advies van de Rli voorafgaand aan de procedurevergadering van 10 februari 2021 in ontvangst te nemen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Amhaouch (CDA)

 • 28 januari 2021

Voorstel van de voorbereidingsgroep van het kennisthema Mobiliteitskeuzes om het advies van de Rli voorafgaand aan de procedurevergadering van 10 februari 2021 in ontvangst te nemen - 2021Z01609

Besluit:

Noot:

Conform voorstel.

De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Amhaouch (CDA), Schonis (D66) en Lagin (SP).

In oktober jl. is de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) verzocht om een advies over 'Mobiliteitskeuzes' (kennisagenda 2020) met de vraagstelling:

"Hoe kan een meer integrale afweging van bereikbaarheidsopgaven en -oplossingen worden gerealiseerd; wat zijn daarbij de belangrijkste belemmeringen voor instituties in het algemeen en de Tweede Kamer in het bijzonder, en hoe kunnen die belemmeringen worden weggenomen?"

De Rli zou haar advies voorafgaand aan de procedurevergadering op 10 februari 2021 willen overhandigen aan de commissie (via videoverbinding), hetgeen de voorbereidingsgroep zou willen faciliteren.

 • 50. 
  Agendapunt:
 
 • 50. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD), mede namens PVV, CDA en SGP om het algemeen overleg Luchtvaart op 4 februari 2021 uit te stellen, daar de agenda vanwege het controversieel verklaren van een aantal brieven is gewijzigd en het AO daardoor minder urgent en actueel is

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 29 januari 2021

Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD), mede namens PVV, CDA en SGP om het algemeen overleg Luchtvaart op 4 februari 2021 uit te stellen, daar de agenda vanwege het controversieel verklaren van een aantal brieven is gewijzigd en het AO daardoor minder urgent en actueel is - 2021Z01769

Besluit:

Conform voorstel.

 • 51. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om in plaats van het AO Luchtvaart een notaoverleg Luchtvaart en corona te plannen op 4 februari a.s. van 14.30 tot 19.00 uur;

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 1 februari 2021

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) om in plaats van het AO Luchtvaart een notaoverleg Luchtvaart en corona te plannen op 4 februari a.s. van 14.30 tot 19.00 uur; - 2021Z02022

Besluit:

Het voorstel is niet aangenomen.

 • 52. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te vragen om geen onomkeerbare of grote voorbereidende stappen te zetten voor de openstelling van Lelystad Airport voor groot commercieel verkeer, met name wat het aanvragen of verlenen van vergunningen betreft.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 1 februari 2021

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de minister van IenW te vragen om geen onomkeerbare of grote voorbereidende stappen te zetten voor de openstelling van Lelystad Airport voor groot commercieel verkeer, met name wat het aanvragen of verlenen van vergunningen betreft. - 2021Z02020

Besluit:

Het voorstel is niet aangenomen.

 • 53. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de ministers van IenW en van LNV te vragen om een kabinetsreactie op de recente uitspraak van de Raad van State m.b.t. de 5 kilometergrens bij de beoordeling van stikstofdepositie van wegen

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 1 februari 2021

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks) de ministers van IenW en van LNV te vragen om een kabinetsreactie op de recente uitspraak van de Raad van State m.b.t. de 5 kilometergrens bij de beoordeling van stikstofdepositie van wegen -2021Z02021

Besluit:

Het voorstel is niet aangenomen.

 • 54. 
  Agendapunt:
 
 • 54. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Kroger (GroenLinks), indien hiertoe een mogelijkheid bestaat, in plaats van het AO Leefomgeving van 11 februari a.s. een notaoverleg Leefomgeving in te plannen in dezelfde week.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C. Kröger (GroenLinks) - 2 februari 2021

Voorstel van het lid Kröger (GroenLinks), indien hiertoe een mogelijkheid bestaat, in plaats van het AO Leefomgeving van 11 februari a.s. een notaoverleg Leefomgeving in te plannen in dezelfde week. - 2021Z02119

Besluit:

Het voorstel is ingetrokken.

 • 55. 
  Agendapunt:

Voorstel van het lid Lagin (SP) de staatssecretaris van IenW te verzoeken de brief, die tijdens het AO Circulaire economie op 2 december 2020 was toegezegd over uitgebreide

producentenverantwoordelijkheid (tweede brief over de SUP-richtlijn) en daarbij het probleem van sigarettenpeuken in het milieu, zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen.

Zaak:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C. Lagin (SP) - 2 februari 2021

Besluit:

Voorstel van het lid Lagin (SP) de staatssecretaris van IenW te verzoeken de brief, die tijdens het AO Circulaire economie op 2 december 2020 was toegezegd over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (tweede brief over de SUP-richtlijn) en daarbij het probleem van sigarettenpeuken in het milieu, zo snel mogelijk naar de Kamer te sturen. - 2021Z02089

Conform voorstel.

Overig (openbaar)

Geen agendapunten

Overig (besloten)

Geen agendapunten

Griffier:

 • J. 
  Rijkers

Activiteitnummer:

2021A00420

16


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.