Besluit 2021/779 - Standpunt EU in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité in verband met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 12 mei 2021 gepubliceerd en is op 10 mei 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/779 van de Raad van 10 mei 2021 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/779 of 10 May 2021 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Trade Committee of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part, as regards the amendments to Decisions No 1/2014, No 2/2014, No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Trade Committee to take account of the accession of Ecuador to the Trade Agreement and to update the lists of arbitrators and of experts in Trade and Sustainable Development
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/779
Origineel voorstel COM(2021)173 NLEN
Celex-nummer i 32021D0779

3.

Key dates

Document 10-05-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 12-05-2021; PB L 167 p. 43-44
Inwerkingtreding 10-05-2021; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

12.5.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 167/43

 

BESLUIT (EU) 2021/779 VAN DE RAAD

van 10 mei 2021

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, over de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling te actualiseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (“de Handelsovereenkomst”) is op 26 juni 2012 ondertekend te Brussel. Overeenkomstig Besluit 2012/735/EU van de Raad (1) wordt de Handelsovereenkomst sinds 1 maart 2013 voorlopig toegepast tussen de Unie en haar lidstaten en Peru en sinds 1 augustus 2013 tussen de Unie en haar lidstaten en Colombia.

 

(2)

Om rekening te houden met de toetreding van Ecuador is de Handelsovereenkomst gewijzigd bij het Protocol van toetreding dat is ondertekend te Brussel op 11 november 2016 (2). Overeenkomstig Besluit (EU) 2016/2369 van de Raad (3) wordt de Handelsovereenkomst sinds 1 januari 2017 voorlopig toegepast tussen de Unie en haar lidstaten en Ecuador.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, punt g), vi), van de Handelsovereenkomst kan het Handelscomité de verwezenlijking van de doelstellingen van de Handelsovereenkomst bevorderen door middel van daarin voorziene wijzigingen van andere bepalingen die op grond van een uitdrukkelijke bepaling in de Handelsovereenkomst door het Handelscomité gewijzigd kunnen worden.

 

(4)

Op grond van artikel 13, lid 5, van de Handelsovereenkomst kan het Handelscomité bij de uitoefening van de in artikel 13 genoemde taken elk besluit nemen waarin de Handelsovereenkomst voorziet.

 

(5)

Het Handelscomité moet via de schriftelijke procedure een besluit tot wijziging van zijn Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 vaststellen.

 

(6)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Handelscomité moet worden ingenomen, aangezien het besluit voor de Unie bindend zal zijn.

 

(7)

Besluit nr. 1/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van zijn reglement van orde op grond van artikel 13, lid 1, punt j), van de Handelsovereenkomst.

 

(8)

Besluit nr. 2/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van het reglement van orde en de gedragscode voor scheidsrechters op grond van artikel 13, lid 1, punt h), en artikel 315 van de Handelsovereenkomst.

 

(9)

Besluit nr. 3/2014 van het Handelscomité voorziet in de opstelling van de lijst van scheidsrechters op grond van artikel 304, leden 1 en 4, van de Handelsovereenkomst.

 

(10)

Besluit nr. 4/2014 van het Handelscomité voorziet in de vaststelling van het reglement van orde voor de Groep van deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling op grond van artikel 284, lid 6, van de Handelsovereenkomst.

 

(11)

Besluit nr. 5/2014 van het Handelscomité voorziet in de oprichting van een Groep van deskundigen inzake kwesties die vallen onder de titel Handel en duurzame ontwikkeling op grond van artikel 284, lid 3, van de Handelsovereenkomst.

 

(12)

Om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.