COM(2021)173 EU
Standpunt EU in het Handelscomité met Colombia, Peru en Ecuador aangaande wijziging een aantal besluiten ivm de toetreding van Ecuador en het bijwerken van lijsten arbiters

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité van de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia, Peru en Ecuador, anderzijds, betreffende de wijziging van de Besluiten nr. 1/2014, nr. 2/2014, nr. 3/2014, nr. 4/2014 en nr. 5/2014 van het Handelscomité om rekening te houden met de toetreding van Ecuador tot de Handelsovereenkomst en om de lijsten van scheidsrechters en deskundigen inzake handel en duurzame ontwikkeling bij te werken

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the Trade Committee of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia, Peru and Ecuador, of the other part, as regards the amendments to Decisions No 1/2014, No 2/2014, No 3/2014, No 4/2014 and No 5/2014 of the Trade Committee to take account of the accession of Ecuador to the Trade Agreement and to update the lists of arbitrators and of experts in Trade and Sustainable Development
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)173 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)173
Procedurenummer i 2021/0092(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0173

2.

Key dates

Document 12-04-2021
Online publicatie 12-04-2021
Besluit 10-05-2021; Besluit 2021/779
Bekendmaking in Publicatieblad i 12-05-2021; PB L 167 p. 43-44

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.