Besluit 2021/926 - Standpunten die namens de EU moeten worden ingenomen in schriftelijke procedures door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten en door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, over de verzoeken van het Verenigd Koninkrijk om tot die regeling en tot die Sectorovereenkomst toe te treden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 9 juni 2021 gepubliceerd en is op 7 juni 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/926 van de Raad van 7 juni 2021 betreffende de standpunten die namens de Europese Unie moeten worden ingenomen in schriftelijke procedures door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten en door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, over de verzoeken van het Verenigd Koninkrijk om tot die regeling en tot die Sectorovereenkomst toe te treden

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/926 of 7 June 2021 on the positions to be taken on behalf of the European Union in written procedures by the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits and by the Participants to the Sector Understanding on Export Credits for Civil Aircraft as regards the requests by the United Kingdom to become a Participant thereto
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/926
Origineel voorstel COM(2021)195 NLEN
Celex-nummer i 32021D0926

3.

Key dates

Document 07-06-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 09-06-2021; PB L 203 p. 12-13
Inwerkingtreding 07-06-2021; in werking datum document zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

9.6.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 203/12

 

BESLUIT (EU) 2021/926 VAN DE RAAD

van 7 juni 2021

betreffende de standpunten die namens de Europese Unie moeten worden ingenomen in schriftelijke procedures door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten en door de deelnemers aan de Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart, over de verzoeken van het Verenigd Koninkrijk om tot die regeling en tot die Sectorovereenkomst toe te treden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De in het kader van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ontwikkelde richtsnoeren van de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten (de “regeling”) zijn in de Unie van toepassing krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1).

 

(2)

De deelnemers aan de regeling zijn Australië, Canada, de Europese Unie, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Turkije, de Verenigde Staten en Zwitserland.

 

(3)

De Sectorovereenkomst inzake exportkredieten voor vliegtuigen voor de burgerluchtvaart (de “ASU” — Aircraft Sector Understanding) is opgenomen in bijlage III bij de regeling en maakt integraal deel uit van de regeling. De ASU is derhalve ook van toepassing in de Unie krachtens Verordening (EU) nr. 1233/2011.

 

(4)

De deelnemers aan de ASU zijn Australië, Brazilië, Canada, de Europese Unie, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zwitserland.

 

(5)

De regeling, met inbegrip van de ASU, biedt een kader voor het ordelijk en transparant gebruik van door de overheid gesteunde exportkredieten op hun respectieve toepassingsgebieden. Zij strekt ertoe gelijke voorwaarden voor door de overheid gesteunde exportkredieten te bewerkstelligen opdat niet zozeer de gunstigste door de overheid gesteunde financiële voorwaarden als wel prijs en kwaliteit van de uit te voeren goederen en diensten maatgevend zijn voor de concurrentie tussen exporteurs.

 

(6)

Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het “Verenigd Koninkrijk”) heeft zich met ingang van 1 februari 2020 uit de Unie teruggetrokken (2).

 

(7)

Overeenkomstig artikel 3 van de regeling kunnen leden van de OESO die geen deelnemer zijn aan de regeling en niet-leden van de OESO door de huidige deelnemers worden uitgenodigd tot de regeling toe te treden. Een niet-deelnemer aan de ASU kan tot de ASU toetreden overeenkomstig de procedures van aanhangsel I bij de ASU.

 

(8)

In een brief van 28 januari 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de deelnemers aan de regeling en de deelnemers aan de ASU verzocht in te stemmen met zijn toetreding tot respectievelijk de regeling en de ASU. De deelnemers aan de regeling en de deelnemers aan de ASU moeten via een schriftelijke procedure een besluit nemen over die verzoeken.

 

(9)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen over het door de deelnemers aan de regeling vast te stellen besluit, alsook het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen over het door de deelnemers aan de ASU vast te stellen besluit, aangezien beide voorgenomen besluiten krachtens artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1233/2011 voor de Unie bindend zullen zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in de schriftelijke procedure door de deelnemers aan de regeling inzake door de overheid gesteunde exportkredieten, over het verzoek...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.