COM(2021)369 EU
Machtiging van de lidstaten van de EU de toetreding van Bolivia tot het Verdrag over de burgerrechtelijke aspecten van internationale kinderontvoering te aanvaarden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten van de Europese Unie worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie, de toetreding van Bolivia tot het Verdrag van Den Haag van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen te aanvaarden

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Member States of the European Union to accept, in the interest of the European Union, the accession of Bolivia to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2021)369 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)369
Procedurenummer i 2021/0183(NLE)
Celex-nummer i 52021PC0369

2.

Key dates

Document 06-07-2021
Online publicatie 06-07-2021
Besluit 09-12-2021

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.