COM(2021)300 EU
Algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2022

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een ONTWERP Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 - Algemene inleiding - Totaal uitgaven - Algemene staat van ontvangsten - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT General budget of the European Union for the financial year 2022 - General Introduction - Total expenditure - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section
 
Rechtsinstrument Werkdocument Europese Commissie
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2021)300 NLEN
Extra COM-nummers COM(2021)642
Procedurenummer i 2021/0227(BUD)
Celex-nummer i 52021DC0300

2.

Key dates

Document 09-07-2021
Online publicatie 09-07-2021
Besluit 24-11-2021; 32022B0182
Bekendmaking in Publicatieblad i 24-02-2022; PB L 45 p. 1-2039

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.