Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 16 september 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 16 september 2021
Document­datum 16-09-2021
Publicatie­datum 16-09-2021
Kenmerk T.J.E. van Toor 2021A01757 5
Commissie(s) Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 16 september 2021

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Volgcommissie(s):

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

13, 14, 15, 16

EU

i.v.m. agendapunt

15, 17

EZK

i.v.m. agendapunt

5, 17

LNV

i.v.m. agendapunt

4, 5

Document:

Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 september 2021

Regeling van werkzaamheden

 • 1. 
  Agendapunt:    Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16

09-2021

Zaak:    Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, T.J.E. van Toor -

10 september 2021

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 16 september 2021 - 2021Z15285 Besluit:    Geen verzoeken ingediend.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Activiteiten commissie

 • 3. 
  Agendapunt: Noot:

Geplande activiteiten van de commissie

 • • 
  ma 27-09-2021 14.00 - 17.00 uur Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Stoffer over "Dwang tegen vrouwen rond liefde, lijf en leven: maatregelen tegen internationale misstanden inzake draagmoederschap en abortus"
 • • 
  wo 29-09-2021 10.00 - 13.00 Rondetafelgesprek Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (nieuw ingepland)
 • • 
  do 30-09-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Wapenexportbeleid
 • • 
  do 30-09-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
 • • 
  do 07-10-2021 17.00 - 20.00 Commissiedebat Jaarvergadering Wereldbank (nieuw ingepland)
 • • 
  wo 13-10-2021 11.00 - 12.00 Gesprek Kennisagenda: Klimaatfinanciering (nieuw ingepland)
 • • 
  do 14-10-2021 13.30 - 14.15 Procedurevergadering Herfstreces 2021: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2021
 • • 
  wo 27-10-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat IMVO
 • • 
  do 28-10-2021 14.30 - 15.30 Rondetafelgesprek MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking (nieuw ingepland)
 • • 
  do 04-11-2021 17.00 - 20.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
 • • 
  wo 10-11-2021 10.00 - 11.00 Gesprek Kennisagenda: Opvang in de Regio (nieuw ingepland)
 • • 
  do 11-11-2021 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
 • • 
  do 11-11-2021 19.00 - 22.00 uur Commissiedebat RBZ/OS
 • • 
  202147 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022
 • • 
  wo 24-11-2021    10.00 -    13.00 uur Commissiedebat RBZ/Handel
 • • 
  do 25-11-2021    13.30 -    14.15 uur Procedurevergadering
 • • 
  do 09-12-2021    13.30 -    14.15 uur Procedurevergadering
 • • 
  do 16-12-2021    13.30 -    14.15 uur Procedurevergadering

Nog te plannen commissieactiviteiten:

 • • 
  Gesprek kennisagendathema Nederland en (de hervorming van) de Wereldhandelsorganisatie
 • • 
  Gesprek kennisagendathema Grondoorzaken migratie

Noot: In de procedurevergadering van 20 mei jl. heeft de commissie besloten om voor de in het kader van de kennisagenda 2020 opgestelde papers, gesprekken te organiseren met de opstellers van de papers. Hierbij gaf de commissie prioriteit aan de papers over Klimaatfinanciering en Opvang in de regio. Deze gesprekken zijn inmiddels ingepland. De gesprekken over Nederland en (de hervorming van) de WTO en Grondoorzaken migratie zullen nu ook ingepland worden, indien de commissie dit wenst.

Nog te agenderen plenaire debatten:

 • 4. 
  Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
 • 2. 
  Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 • 5. 
  Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
 • 7. 
  Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
 • 4. 
  Agendapunt:    Uitnodiging WUR voor werkbezoek aan Wageningen Campus over o.a.

verduurzaming voedselsysteem, internationale handel en klimaat

Zaak:    Brief derden - Wageningen University & Research (WUR) te Wageningen - 8 juli

2021

Uitnodiging WUR voor werkbezoek aan Wageningen Campus over o.a. verduurzaming voedselsysteem, internationale handel en klimaat - 2021Z14041 Besluit:    Werkbezoek organiseren op een nader te bepalen vrijdag, nog voor het

kerstreces 2021.

Volgcommissie(s):    LNV

 • 5. 
  Agendapunt:    Behandeling ontwerpbegrotingen 2022

Zaak:    Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 29 juli 2021

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de behandeling van de ontwerpbegrotingen 2022 in de commissies - 2021Z14053

Besluit:    1. Inbrengtermijn voor feitelijke vragen vaststellen op dinsdag 26 oktober

14.00 uur. De minister wordt verzocht haar antwoorden uiterlijk vrijdag 12 november aan de Kamer te sturen. 2. Over eventuele verdere activiteiten (aanstellen rapporteurs, technische briefing Algemene Rekenkamer, Wetgevingsoverleg) kan besloten worden na ontvangst van de begroting en bijbehorende stukken.

Volgcommissie(s):    BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, KR, LNV, OCW, SZW, VWS

 
 • 6. 
  Agendapunt: Noot:

Stafnotitie - Vaststellen onderwerpen kennisagenda 2021/2022

In besloten deel procedurevergadering.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 14 september 2021

Stafnotitie - Vaststellen onderwerpen kennisagenda 2021-2022 - 2021Z15497

Besluit:

Op basis van het gewisselde zal voor de volgende procedurevergadering een nieuwe groslijst ter bespreking en vaststelling geagendeerd worden.

 • 7. 
  Agendapunt:

Stafnotitie - Vaststellen programma rondetafelgesprek IMVO d.d. 29 september

Noot:

In besloten deel procedurevergadering.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, T.J.E. van Toor - 10 september 2021

Stafnotitie - Vaststellen programma rondetafelgesprek IMVO d.d. 29 september 2021 - 2021Z15291

Besluit:

Sprekers worden uitgenodigd. Programma wordt gepubliceerd, zodra dit is vastgelegd en deelname is bevestigd.

 • 8. 
  Agendapunt:

Verzoek Plan International petitieaanbieding Wereldmeisjesdag d.d. 5 oktober 2021

Noot:

Besluit: Petitieaanbieding organiseren op dinsdag 5 oktober.

 • 9. 
  Agendapunt:

Brieven bewindspersonen

Rapport over het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 12 juli 2021 Rapport over het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2020 - 22054-343

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor het commissiedebat Wapenexportbeleid d.d. 30-09-2021.

 • 10. 
  Agendapunt:

Uitstel Periodieke Rapportage Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begrotingsartikel 3

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 13 juli 2021 Uitstel Periodieke Rapportage Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking begrotingsartikel 3 - 34124-21

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken om de periodieke rapportage begrotingsartikel 3 uiterlijk voor het zomerreces 2023 aan de Kamer te sturen.

 • 11. 
  Agendapunt:

Versterking Maatschappelijk Middenveld

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 14 juli 2021 Versterking Maatschappelijk Middenveld - 34952-140

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022.

 • 12. 
  Agendapunt:

Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 14 juli 2021 Voortgangsrapportage handelsbevordering Afrika - 34952-141

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022.

 • 13. 
  Agendapunt:

Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) Evaluatie Klimaatfinanciering

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 19 juli 2021 Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) Evaluatie Klimaatfinanciering - 32813-811

Besluit:

Besluit:

Niet controversieel verklaren.

Betrekken bij begrotingsbehandeling BuHa-OS 2022.

 • 14. 
  Agendapunt:

Portefeuilleverdeling ministerie van Buitenlandse Zaken

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 24 augustus 2021

Besluit:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Portefeuilleverdeling ministerie van Buitenlandse Zaken - 35570-V-77

Niet controversieel verklaren.

Agenderen voor commissiedebat wapenexportbeleid d.d. 30 september 2021. BuZa

 • 15. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

(PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

Zaak:

Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 31 augustus 2021 Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik) -35904

Besluit:

Inbrengtermijn voor het verslag vaststellen op donderdag 30 september 2021 14.00 uur.

Noot:

Volgcommissie(s):

Van de staf ontvangt u nog een wetgevingsrapport, tijdig voor de inbreng. BuZa, EU

 • 16. 
  Agendapunt:

Verdragen

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Char Development and Settlement Project - Bridging (Additional Financing)'

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 2 september 2021

Besluit:

Volgcommissie(s):

Administratief Akkoord tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bangladesh inzake het project 'Char Development and Settlement Project - Bridging (Additional Financing)' - 30952-389

Voor kennisgeving aangenomen.

BuZa

Europa

 • 17. 
  Agendapunt: Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

 • 18. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

 • 19. 
  Agendapunt: Noot:
 • 20. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A.M. Kaag - 6 juli 2021 Appreciatie Raadspositie Internationaal Aanbestedingsinstrument - 2021Z12898 Agenderen voor commissiedebat RBZ/Handel d.d. 4 november 2021.

EZK, EU

Lijst met EU-Voorstellen d.d. 10 september 2021

Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 september 2021

Lijst met EU-voorstellen d.d. 10 september 2021 - 2021Z15354 1. Het kabinet verzoeken om, indien zij zal reageren op de raadpleging Handel met zes landen in Midden-Amerika - evaluatie, deze reactie te doen toekomen aan de Kamer. 2. 39e jaarverslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsactiviteiten van de EU en het gebruik door derde landen van tegen de EU gerichte handelsbeschermingsinstrumenten in 2020 desgewenst betrekken bij het commissiedebat RBZ/Handel d.d. 4 november 2021.

Overig

Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

 • 1. 
  2021Z13163 Aan minister BuZa- voortgang van de besluitvorming en ratificatie van het nieuwe ACS-verdrag, 08-07-2021
 • 2. 
  2021Z08576 Aan minister BuHaOS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 • 3. 
  2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021

Rondvraag

Verzoek van het lid Van Weerdenburg om de Procedurevergaderingen in het vervolg in hybride vorm te laten plaatsvinden.

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.D.D. van Weerdenburg (PVV) - 16 september 2021

Verzoek van het lid Van Weerdenburg om de Procedurevergaderingen in het vervolg in hybride vorm te laten plaatsvinden. - 2021Z15747 Procedurevergaderingen zullen in het vervolg in hybride vorm plaatsvinden.

Griffier:

Activiteitnummer:

T.J.E. van Toor 2021A01757

5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.