Kapitaalmarktenunie: Commissie verlengt in de tijd beperkte gelijkwaardigheid voor centrale tegenpartijen in het VK en start raadpleging om centrale clearingactiviteiten in de EU uit te breiden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 8 februari 2022.

De Europese Commissie i heeft vandaag een besluit vastgesteld om de gelijkwaardigheid voor centrale tegenpartijen (CTP's) uit het Verenigd Koninkrijk te verlengen tot en met 30 juni 2025. Dit besluit zorgt voor de financiële stabiliteit van de Europese Unie op korte termijn.

Daarnaast heeft de Commissie vandaag ook een gerichte openbare raadpleging en een verzoek om input gelanceerd over manieren om centrale clearingactiviteiten in de EU uit te breiden en CTP's uit de EU aantrekkelijker te maken om de EU minder sterk afhankelijk te maken van systeemrelevante CTP's uit derde landen.

Het doel van deze raadpleging is eveneens de mening van belanghebbenden te verzamelen over wijzigingen in de toezichtsregelingen voor CTP's in de EU. Wanneer de aantrekkelijkheid van en het toezicht op de CTP's in de EU verbeteren, zullen de voordelen van de eengemaakte markt voor financiëlemarktdeelnemers en EU-bedrijven in de EU toenemen.

Mairead McGuinness i, commissaris voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: “De vrijwaring van de financiële stabiliteit en de verdere ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie zijn onze belangrijkste prioriteiten. Centrale clearingpartijen spelen een belangrijke rol om de risico's in het financiële stelsel te beperken. De Commissie wil maatregelen voorstellen om onze bovenmatige afhankelijkheid van systeemrelevante CTP's uit derde landen te verminderen en CTP's uit de EU aantrekkelijker te maken, en tegelijk het toezicht te verscherpen. Wij nodigen alle relevante belanghebbenden uit deel te nemen aan de raadpleging die vandaag wordt gelanceerd.”

De Commissie is voornemens in de tweede helft van 2022 maatregelen voor te stellen om centrale clearingactiviteiten in de EU te ontwikkelen. In de eerste plaats is het de bedoeling binnenlandse capaciteit op te bouwen, zodat de EU een concurrerender en kostenefficiënter clearingcentrum wordt, en de liquiditeit van CTP's in de EU te verbeteren. Ten tweede is het van essentieel belang dat risico's naar behoren worden beheerd en dat het EU-toezichtkader voor CTP's wordt versterkt, onder meer door een grotere rol voor het toezicht op EU-niveau.

Met deze voorgestelde aanpak is het behoud van de financiële stabiliteit van de EU op korte termijn in evenwicht met de opbouw van een sterke en concurrerende kapitaalmarktenunie in de komende jaren.

Achtergrond

Een CTP is een entiteit die systeemrisico vermindert en financiële stabiliteit versterkt doordat zij optreedt tussen de beide tegenpartijen bij een derivatencontract (d.w.z. zij treedt voor de verkoper op als koper en voor de koper als verkoper). Een CTP probeert vooral het risico te beheren dat kan ontstaan wanneer een van de tegenpartijen de overeenkomst niet nakomt. Centrale clearing is van cruciaal belang voor de financiële stabiliteit doordat hiermee het kredietrisico voor financiële bedrijven wordt verlaagd en de transparantie op de markt toeneemt.

Het feit dat het financiële stelsel van de EU sterk afhankelijk is van diensten die door in het VK gevestigde CTP's worden verleend, kan op lange termijn voor grote problemen zorgen met de financiële stabiliteit.

In september 2020 heeft de Commissie een in de tijd beperkt gelijkwaardigheidsbesluit voor CTP's uit het Verenigd Koninkrijk vastgesteld voor de periode tot en met 30 juni 2022 om mogelijke risico's voor de financiële stabiliteit te vermijden. In dit gelijkwaardigheidsbesluit werd er bij de marktdeelnemers op aangedrongen actie te ondernemen en hun blootstellingen aan CTP's uit het Verenigd Koninkrijk te verminderen.

In de loop van 2021 heeft de Commissie een werkgroep opgericht (samen met de Europese Centrale Bank i, de Europese toezichthoudende autoriteiten i en het Europees Comité voor systeemrisico's i) om de kansen en uitdagingen te onderzoeken die het overbrengen van derivaten van het VK naar de EU meebrengt. Uit het overleg in de werkgroep is gebleken dat een combinatie van verschillende maatregelen nodig is om clearing aantrekkelijker te maken, de ontwikkeling van infrastructuur aan te moedigen en de toezichtregelingen te hervormen, om de komende jaren in de EU een sterke en aantrekkelijke centrale clearingcapaciteit op te bouwen. De deadline van juni 2022 was te kort om dit te verwezenlijken. Daarom was het verlengingsbesluit van vandaag noodzakelijk.

Op 10 november 2021 kondigde commissaris McGuinness aan dat de Commissie een verlenging van het gelijkwaardigheidsbesluit zou voorstellen.

Meer informatie

Het gelijkwaardigheidsbesluit van vandaag

Link naar openbare raadpleging en verzoek om input