Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over de toelatings- en verantwoordingscriteria voor het publieke omroepbestel"

commissie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
vergadering 2022-05-17
volgnummer 5
 

Zaak:

 

Voorstel:

Toevoegen aan het Dossier Media.

Noot:

In de hoofdlijnenbrief over media die de staatssecretaris voor de zomer naar de Kamer stuurt, zal zij nader ingaan op het proces.

Reactie op commissiebrief met kenmerk 2022D12711.

Rondvraag Cultuur en Media

Geen agendapunten

Brieven van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

1.

Nederlandse dossiers