RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen

Raad van de Europese Unie

Brussel, 23 september 2022 (OR. en)

12568/1/22 REV 1

OJ CONS 53 AGRI 452

PECHE 331

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Landbouw en Visserij)

Europagebouw, Brussel

26 september 2022 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

Vergadervorm: 2+2 (+2 in de luisterzaal)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 12584/22

Niet-wetgevingswerkzaamheden

VISSERIJ

 • 3. 
  Vangstmogelijkheden voor 2023: visbestanden die gedeeld 12232/22 worden met het VK

  Gedachtewisseling

 • 4. 
  EU-Noorwegen en kuststaten: jaarlijks overleg voor 2023 12144/22

  Gedachtewisseling

LANDBOUW

 • 5. 
  Situatie van de landbouwproductie en -logistiek in Oekraïne en 12281/22 verbindingen met de EU 1

  Informatie van de Commissie Gedachtewisseling

Diversen

Visserij

 • 6. 
  a) Sluiting van visserijgebieden in overeenstemming met 12645/22

  Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1614 van de Commissie van 15 september 2022 tot bepaling van de bestaande diepzeevisserijgebieden en tot vaststelling van een lijst van gebieden waar kwetsbare mariene ecosystemen voorkomen of waarschijnlijk zullen voorkomen Informatie van de Franse delegatie namens de Franse, de Ierse en de Spaanse delegatie

  • b) 
   Toekomst voor het Europese aalbestand en de daarvan 12610/22

   afhankelijke bevolking Informatie van de Commissie

  Landbouw

  • c) 
   Lopende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

   Landbouwaspecten van de herziening van de richtlijn 12608/22

   industriële emissies Informatie van de Commissie

  • d) 
   Toename van de populaties carnivoren in Europa: 12566/22

   uitdagingen voor de landbouw en plattelandsgebieden Informatie van de Oostenrijkse delegatie, met de steun van de Finse, de Hongaarse, de Kroatische, de Letse, de Roemeense en de Slowaakse delegatie

1 In aanwezigheid van de Oekraïense minister van Landbouw en Voedselvoorziening e) Lopende wetgevingsvoorstellen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verzoek om aanvullende effectbeoordeling bij het voorstel 12601/1/22 REV 1

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2115 Informatie van de Poolse delegatie, namens de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Maltese, de Oostenrijkse, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense en de Slowaakse delegatie

 • f) 
  Blijvend grasland 12567/22

  Informatie van de Litouwse delegatie, namens de Estse, de Letse en de Litouwse delegatie

 • g) 
  Verlenging van het tijdelijk crisiskader voor staatssteun 12607/22

  maatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraïne Informatie van de Litouwse delegatie, gesteund door de Belgische, de Bulgaarse, de Cypriotische, de Estse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Luxemburgse, de Maltese, de Oostenrijkse, de Roemeense, de Sloveense en de Slowaakse delegatie

 • h) 
  Bijeenkomst van de ministers van Landbouw van Estland, 12547/22

  Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en de EU-commissaris voor Landbouw tijdens het Internationaal Forum voor zuivelcoöperaties (Białystok, 8 september 2022) Informatie van de Poolse delegatie, namens de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Poolse, de Roemeense en de Slowaakse delegatie

________________

Eerste lezing

Punt op basis van een Commissievoorstel

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten i van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement i de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie i en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

4.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie i, de vaste voorzitter i en de voorzitter van de Europese Commissie i. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid i woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

5.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie i Landbouw en Visserij (AGRIPECHE) bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij. Deze Raad vergadert formeel één keer per maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema i (ChristenUnie) aan.

De Raad Landbouw en Visserij houdt zich bezig met wetgeving over voedselproductie, plattelands­ontwikkeling en visserijbeheer.

6.

Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2022

Van 1 juli tot en 31 december 2022 vervulde Tsjechië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Tsjechië is onderdeel van een trojka i, waarin Frankrijk i aftrapte en Tsjechië werd opgevolgd door Zweden i.

7.

Meer over...