Besluit 2023/151 - Standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de EU moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Centraal-Afrika

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 23 januari 2023 gepubliceerd en is op 17 januari 2023 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2023/151 van de Raad van 17 januari 2023 betreffende het standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2023/151 of 17 January 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee established under the Interim Agreement in view of an Economic Partnership Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Central Africa Party, of the other part as regards the establishment of the EPA Subcommittee on Agriculture and Rural Development
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2023/151
Regdoc-nummer ST(2022)15332
Origineel voorstel COM(2022)566 NLEN
Celex-nummer i 32023D0151

3.

Key dates

Document 17-01-2023; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 23-01-2023; PB L 20 p. 41-44
Inwerkingtreding 17-01-2023; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.1.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 20/41

 

BESLUIT (EU) 2023/151 VAN DE RAAD

van 17 januari 2023

betreffende het standpunt met betrekking tot de instelling van het EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (1) (de “overeenkomst”), is ondertekend in Brussel op 22 januari 2009 op grond van Besluit 2009/152/EG van de Raad (2) en wordt voorlopig toegepast sinds 4 augustus 2014.

 

(2)

Volgens de bepalingen van de overeenkomst bestaat Centraal-Afrika uit de Republiek Kameroen.

 

(3)

Op grond van artikel 92 van de overeenkomst is een EPO-comité EU-Centraal Afrika opgericht dat verantwoordelijk is voor het beheer van alle door de overeenkomst bestreken gebieden en voor de uitvoering van alle in die overeenkomst genoemde taken.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 5 van het reglement van orde van het EPO-comité EU-Centraal Afrika, dat op 15 december 2016 bij Besluit nr. 1/2016 van het EPO-comité is vastgesteld, kan het EPO-comité (3) EU-Centraal Afrika, onder zijn gezag subcomités oprichten die belast zijn met de behandeling van specifieke onderwerpen in het kader van de overeenkomst. Dienovereenkomstig kan het EPO-comité EU-Centraal Afrika een EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling oprichten om de doelstellingen van de overeenkomst te verwezenlijken.

 

(5)

Het is passend het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen met betrekking tot de oprichting van een EPO-subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling, aangezien dit rechtsgevolgen in de Unie zal hebben.

 

(6)

Het standpunt van de Unie met betrekking tot de oprichting van het subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling moet derhalve worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het EPO-comité dat is opgericht uit hoofde van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds, betreffende de oprichting van het subcomité Landbouw en plattelandsontwikkeling moet worden gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het EPO-comité.

Artikel 2

Het besluit van het EPO-comité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

  • E. 
    SVANTESSON
 

  • (2) 
    Besluit 2009/152/EG van de Raad van 20 november 2008 tot ondertekening en voorlopige toepassing van een tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds (PB L 57 van 28.2.2009, blz. 1).
 

ONTWERP

BESLUIT Nr. …/2023 VAN HET EPO-COMITÉ dat is opgericht uit hoofde van de TIJDELIJKE ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST tussen DE EUROPESE GEMEENSCHAP en HAAR LIDSTATEN, enerzijds, en CENTRAAL-AFRIKA, anderzijds,

van …

over de oprichting van het...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.