Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper)

Coreper bestaat uit de permanente vertegenwoordigers (ambassadeurs) die de belangen van hun lidstaten in Brussel bewaken. Deze permanente vertegenwoordigers bereiden de vergaderingen van de verschillende formaties van de Raad van Ministers i voor, en stellen de agenda's vast. Uitzondering hierop zijn de landbouwaangelegenheden, die onder het Speciaal Comité voor de Landbouw (SCL) vallen.

In Coreper onderhandelen de lidstaten over voorstellen die te politiek beladen of te belangrijk zijn om op lager niveau in raadswerkgroepen i tot overeenstemming te komen, maar weer niet zo controversieel of belangrijk zijn dat ze alleen op hoger niveau in de Raad van Ministers moeten worden besproken.

Coreper is ook verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende beleidsterreinen.

Coreper is de afkorting van Comité des Représentants Permanents.

1.

Bevoegdheden

In de Europese verdragen staat dat Coreper "verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de werkzaamheden van de Raad en voor de uitvoering van de door de Raad verstrekte opdrachten". De taak is vooral inhoudelijk ingevuld, en hierdoor speelt Coreper een belangrijke rol bij de Europese besluitvorming.

Onderhandelingen over voorgestelde Europese regelgeving

Lidstaten onderling

Alle voorstellen tot regelgeving worden naar de Raad van Ministers gestuurd. Voor deze op ministerieel niveau worden bekeken gaan zij eerst langs raadswerkgroepen of specialistische comités, en de uitkomsten van die groepen gaan langs Coreper. Een voorstel wordt van de raadswerkgroep naar Coreper gestuurd als de raadswerkgroep het eens is geworden, of de openstaande kwesties op een hoger niveau besproken moeten worden.

In Coreper worden de voorstellen besproken waar nog geen overeenstemming is bereikt. Daarnaast worden alle voorstellen getoetst op hun samenhang met andere voorstellen. De permanente vertegenwoordigers hebben hierbij een door hun eigen lidstaat opgegeven onderhandelingsmarge, en houden ook over lopende onderhandelingen voortdurend ruggespraak.

Tussen het Europees Parlement en de Raad

In de medebeslissingsprocedure i kan het voorkomen dat de Raad van Ministers en het Europees Parlement het na meerdere rondgangen niet eens kunnen worden over een voorstel of voorgestelde wijzigingen op een voorstel. In dat geval wordt een bemiddelingscomité i in het leven geroepen. Namens de Raad nemen vertegenwoordigers van Coreper zitting in dat comité.

Voorbereiding van de agenda van Raad van de Europese Unie

Tijdens een Raad (de samenstelling daarvan hangt of van het besproken onderwerp i) vergaderen ministers uit alle EU-lidstaten i over voorstellen van de Europese Commissie. De agendapunten van een Raad worden vastgesteld door Coreper, tenzij anders besloten wordt door de Raad (met eenparigheid van stemmen i) of door Coreper (met volstrekte meerderheid i).

Als alle permanente vertegenwoordigers overeenstemming hebben bereikt over een onderwerp tijdens de onderhandelingen, dan wordt dit als A-punt i op de agenda van de Raad geplaatst. Dat houdt in dat het door de Raad in beginsel als hamerstuk wordt afgedaan: de ministers keuren het punt goed zonder erover te vergaderen. De Raad debatteert vervolgens alleen over de punten waarover het Coreper geen akkoord heeft bereikt: de B-punten i.

2.

Organisatie en inbreng EU-lidstaten

De permanente vertegenwoordigers vergaderen bijna iedere week. Onder Coreper bevinden zich talrijke functionele werkgroepen met ambtenaren die de onderwerpen op verschillende terreinen voorbereiden.

Elke lidstaat heeft een permanente vertegenwoordiger bij de Europese Unie met de rang van ambassadeur. De 27 permanente vertegenwoordigers samen vormen het Coreper. Het Coreper bestaat uit twee vaste onderdelen:

  • Coreper I i, bestaande uit de plaatsvervangend permanent vertegenwoordigers; behandeling van met name vaktechnische dossiers.
  • Coreper II i, bestaande uit de ambassadeurs; behandeling van algemeen economische en financiële dossiers, buitenlandse politiek, justitiële samenwerking, en dossiers die betrekking hebben op de instellingen van de EU.

De beide formaties I en II van Coreper worden ondersteund door de directe assistenten van respectievelijk de permanente vertegenwoordiger en de plaatsvervangend permanente vertegenwoordiger. Deze groepen ordenen de agenda voor hun Coreper-formatie. De assistenten mogen hun meerderen vervangen indien die niet aanwezig kunnen zijn bij een vergadering van Coreper. De groepen zijn vernoemd naar hun eerste voorzitter, te weten:

3.

Geschiedenis

Coreper is opgericht in 1958 en is gebaseerd op artikel 207 i van het EG-Verdrag. Tijdens de top van 1974 en de Europese Raad van 1980 is de positie van Coreper versterkt.

4.

Nederland

De permanente vertegenwoordiging van Nederland i omvat afgevaardigden van alle ministeries. Er werken tientallen Nederlandse ambtenaren in Brussel in diverse raadgevende comités, op tal van beleidsonderwerpen.

Overzicht van de Nederlandse ambassadeurs bij de Europese Unie

Robert de Groot i

(sinds 2017)

(2011-2017)

(2003-2011)

(1992-2002)

▪ Mr. Peter Nieman

(1986-1992)

▪ Mr. Charles Rutten

(1980-1986)

▪ Dr. Jan Hendrik Lubbers

(1977-1980)

(1971-1977)

(1962-1970)

(1958-1962)