Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EWDD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i verzamelt en verspreidt informatie over drugs, drugsverslaving en de gevolgen hiervan in Europa.

De belangrijkste taken van het EWDD zijn het verzamelen en analyseren van bestaande gegevens en het verbeteren van methodes waarmee gegevens uit verschillende landen kunnen worden vergeleken. Verder werkt het EWDD samen met Europese instituten, internationale partners en met landen die geen lid zijn van de EU.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Lissabon

Locatie (land)

Portugal

Grondslag

Verordening (EG) 302/93 en 3294/94

Oprichting

8 februari 1993

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Volksgezondheid, justitie en binnenlandse zaken

2.

Werkzaamheden

Het EWDD coördineert activiteiten in alle EU-lidstaten via het Reitox-netwerk, waarmee Europese cijfers worden verzameld over drugs en drugsverslaving. Daarnaast zoekt het EWDD aansluiting bij internationale organisaties als de Verenigde Naties i (Programma voor internationale drugsbestrijding UNDCP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Groep Pompidou van de Raad van Europa i, de Werelddouaneorganisatie (WDO), Interpol en Europol i.

De door het EWDD verzamelde, geanalyseerde en verspreide informatie is gericht op:

  • de vraag naar drugs en het terugdringen van die vraag
  • nationale en communautaire strategieën en beleid
  • internationale samenwerking en de geopolitiek van het aanbod
  • controle op de handel in drugs, psychotrope stoffen (stoffen die leiden tot minder sterke lichamelijke afhankelijkheid dan verdovende middelen) en precursoren ('uitgangsstoffen' die als voorloper dienen voor andere stoffen en die deel uitmaken van de nieuwe stoffen)
  • gevolgen van het drugsverschijnsel voor de producerende en consumerende landen alsmede voor de doorvoerlanden

3.

Organisatie

De raad van bestuur stelt de werkprogramma's van het EWDD vast, na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité en de Europese Commissie i.

De wetenschappelijke integriteit van het EWDD wordt gewaarborgd door het Wetenschappelijk Comité, dat formeel advies uitbrengt over en bijstand verleent voor alle door de directeur of door de Raad van bestuur voorgelegde wetenschappelijke vraagstukken.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur van het EWDD bestaat uit een vertegenwoordiger van elke EU-lidstaat, twee vertegenwoordigers van de Europese Commissie, twee personen met een bijzondere wetenschappelijke deskundigheid op het gebied van drugs die zijn aangewezen door het Europees Parlement i, en een aantal waarnemers, waaronder vertegenwoordigers van Noorwegen en internationale organisaties.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit een vertegenwoordiger van elke EU-lidstaat. De raad van bestuur kan evenwel maximaal zes andere leden aanwijzen.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van het EWDD vertegenwoordigd door een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Directie voeding, gezondheidsbescherming en preventie).

Namens Nederland neemt het Trimbos-instituut deel aan het Reitox-netwerk, waarmee het EWDD haar activiteiten Europabreed coördineert.

6.

Meer informatie