Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i draagt bij aan het Europees sociaal beleid door onderzoek te doen naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. Eurofound voorziet regeringen, werkgevers, vakbonden en de Europese Commissie i van bevindingen, kennis en advies afkomstig van onafhankelijk en vergelijkend onderzoek.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Dublin

Locatie (land)

Ierland

Grondslag

Verordening (EG) 1365/75

Oprichting

26 mei 1975

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Volksgezondheid, Sociaal Beleid

2.

Werkzaamheden

Eurofound richt zich vooral op de volgende thema's:

  • arbeidsomstandigheden, inclusief arbeidsorganisatie, flexibiliteit en tijdsbesteding
  • levensomstandigheden: thema's die het dagelijkse leven van Europese burgers raken, zoals evenwicht tussen werk en gezinsleven, bevordering van de deelname aan het arbeidsproces, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
  • arbeidsverhoudingen: onder andere industriële veranderingen en reorganisaties van bedrijven, participatie van werknemers bij de besluitvorming

Eurofound maakt informatie beschikbaar via verschillende kanalen, zoals EIRO (Europese industriële relaties), EMCC (management van veranderingen), EWCO (arbeidsomstandigheden) en EurLIFE (levensomstandigheden).

3.

Organisatie

De raad van bestuur beheert de Stichting, waarvan hij de beleidslijnen bepaalt. Aan de hand van een door de directeur voorgelegd ontwerp keurt de raad van bestuur in overeenstemming met de Commissie het jaarprogramma en het flexibele vierjarige programma van de Stichting goed.

De directeur leidt de Stichting en voert de beslissingen van de raad van bestuur uit. Hij wordt benoemd door de Europese Commissie.

Het presidium houdt toezicht op de uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur en neemt gedurende de periode tussen twee vergaderingen van de raad van bestuur alle voor het beheer van de Stichting noodzakelijke maatregelen.

Op basis van het voorstel van de directeur kan de raad van bestuur onafhankelijke experts kiezen en hun om advies vragen over specifieke kwesties betreffende het vierjarige flexibele programma en het jaarlijkse werkprogramma.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigingen van de regeringen van de lidstaten, van de werkgeversorganisaties, van de werknemersorganisaties en van de Europese Commissie met drie leden.

Het presidium bestaat uit 11 leden: de voorzitter en de drie vice-voorzitters van de raad van bestuur, een coördinator per groep van vertegenwoordigers (werkgevers, werknemers en regeringen), nog een vertegenwoordiger van elke groep en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.

In enkele lidstaten bestaan 'National Outreach Centres' voor informatie-uitwisseling met die landen.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland wordt in het bestuur van Eurofound vertegenwoordigd door:

  • het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • de werkgeversorganisatie VNO-NCW (plaatsvervanger: Land- en Tuinbouworganisatie LTO)
  • de vakbond FNV (plaatsvervanger: CNV)

Verder raadpleegt Eurofound:

  • TNO Arbeid (het 'National Liaison Centre' van Eurofound in Nederland)
  • Universiteit van Amsterdam, Hugo Sinzheimer instituut voor onderzoek op het terrein van arbeid en recht
  • Universiteit Nijmegen, afdeling Business Administration (Commissie van Experts)

6.

Meer informatie