Europese Stichting voor Opleiding (ETF)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i draagt bij aan de ontwikkeling van de stelsels voor beroepsopleiding in de partnerlanden in verschillende regio's, waaronder de kandidaat-lidstaten i van de EU, de landen in Zuidoost-Europa, Oost-Europa, Centraal-Azië en het Middellandse Zeegebied.

De Europese Stichting voor Opleiding (European Training Foundation - ETF) stelt zich vooral ten doel een effectieve samenwerking tussen de EU i en de betreffende landen te bewerkstelligen en bij te dragen tot de coördinatie van de steun. De ETF werkt samen met het Europees Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsopleiding i (Cedefop).

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Turijn

Locatie (land)

Italië

Grondslag

Verordeningen (EG) 1360/90, 2063/94, 1572/98 en 2666/00

Oprichting

7 mei 1990 - operationeel sinds 1994

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Onderwijs, Ontwikkelingshulp

2.

Werkzaamheden

De ETF ontplooit de volgende activiteiten:

  • advies en ondersteuning op het gebied van beroepsopleiding en cursussen in de deelnemende landen
  • uitvoering, bewaking en evaluatie van projecten in de deelnemende landen
  • uitwisseling van informatie
  • samenwerking met andere partners en donors

3.

Organisatie

De raad van bestuur van de ETF heeft onder meer budgettaire bevoegdheden.

De ETF wordt bijgestaan door een adviserend lichaam dat door de raad van bestuur wordt benoemd. Deze raad heeft tot taak adviezen over het jaarlijks werkprogramma uit te brengen aan de raad van bestuur.

De directeur van de ETF wordt door de raad van bestuur benoemd. De directeur vertegenwoordigt de ETF, is belast met de voorbereiding en de organisatie van de werkzaamheden van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur van de Stichting, de voorbereiding van de staat van ontvangsten en uitgaven en de uitvoering van de begroting van de Stichting, de voorbereiding en de publicatie van verslagen, en alle personeelsaangelegenheden.

4.

Inspraak EU-lidstaten

De raad van bestuur bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat, benoemd door de betrokken lidstaat, en drie vertegenwoordigers van de Commissie, door haarzelf benoemd. Vertegenwoordigers van de Commissie beschikken slechts over één enkele stem.

De leden van het adviserend lichaam worden door het Europees Parlement i gekozen uit deskundigen uit kringen van het opleidingswerk en andere organisaties die zich op het werkterrein van de Stichting bewegen. Er worden deskundigen uit elke lidstaat, uit elk partnerland en uit de sociale partners op Europees niveau benoemd.

Ook heeft de ETF een netwerk van partnerorganisaties in de deelnemende landen, die informatie over nationale ontwikkelingen in onderwijs en training verzamelen en analyseren.

5.

Nederland (vertegenwoordiging)

Nederland is in het bestuur van ETF vertegenwoordigd door:

  • het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (directie beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)

6.

Meer informatie