Europees financieel kader 2000-2006

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit was het interinstitutioneel akkoord i tussen de Europese Commissie i, het Europees Parlement i en de Raad van de Europese Unie i waarin de Europese financiële kaders voor de periode 2000-2006 stonden. Dit akkoord werd op 6 mei 1999 gesloten. De Europese financiële kaders hebben tot doel om de controle op zaken als goed financieel beheer en begrotingsdiscipline te vergemakkelijken. Daarnaast wordt via het vaststellen van deze kaders gestreefd naar verbetering van de jaarlijkse EU-begrotingsprocedure en interinstitutionele samenwerking op budgettair gebied.

De onderstaande tabel toont de vastgestelde EU-uitgaven voor de periode 2000-2006, in miljoenen euro's. Neem voor een overzicht per jaar contact op met de redactie van Europa-Nu.

 

Begrotingshoofdstuk

Totaal 2000-2006

Landbouw

297.740

Structurele maatregelen

213.010

Intern beleid

43.830

Extern beleid

32.060

Administratieve uitgaven

33.660

Reserves

4.050

Pretoetredingssteun

21.840

Uitbreiding

58.070

Totaal

704.260

(bron: website van de Europese Unie)

Technische aanpassing

Ieder jaar voert de Commissie een technische aanpassing van het financieel kader door. Dit houdt het volgende in:

  • het doorberekenen van zaken als inflatie i en economische groei of krimp binnen de Europese economie
  • het herberekenen van de beschikbare financiële ruimte voor de resterende jaren binnen het financiële kader

Herziening financiële kaders

Een financieel kader kan tussentijds herzien worden om op onvoorziene situaties te kunnen inspelen. Het voorstel voor een eventuele herziening moet door de Commissie voor de start van de begrotingsprocedure voor het betreffende jaar ingediend en ook goedgekeurd worden.

1.

Meer informatie