EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) - EU monitor

EU monitor
Woensdag 19 februari 2020
kalender

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het industriebeleid van de Unie en de toepassing van nieuwe technologieën, met inbegrip van maatregelen betreffende kleine en middelgrote ondernemingen;
 • 2. 
  het onderzoeksbeleid van de Unie, met inbegrip van de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten;
 • 3. 
  het ruimtebeleid;
 • 4. 
  de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, het Centraal Bureau voor metingen op het gebied van de kernenergie, JET, ITER en andere projecten op dit gebied;
 • 5. 
  communautaire maatregelen betreffende het energiebeleid in het algemeen, een gegarandeerde energievoorziening en energie-efficiëntie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de energie-infrastructuur;
 • 6. 
  het Euratom-Verdrag en het Voorzieningsagentschap van Euratom, nucleaire veiligheid, sluiting van nucleaire installaties en verwijdering van nucleair afval;
 • 7. 
  de informatiemaatschappij en informatietechnologie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Cristian-Silviu Buşoi iEVP

Ondervoorzitter(s)

    Patrizia Toia iS&D
    Zdzisław Krasnodębski iECR
    Morten Petersen iRENEW
    Lina Gálvez Muńoz iS&D

Lid/leden

    Jerzy Buzek iEVP
    Pilar del Castillo Vera iEVP
    Christian Ehler iEVP
    András Gyürk iEVP
    Angelika Niebler iEVP
    Markus Pieper iEVP
    Aldo Patriciello iEVP
    François Alfonsi iGroenen/EVA
    Maria da Graça Carvalho iEVP
    Jens Geier iS&D
    Seán Kelly iEVP
    Marisa Matias iGUE/NGL
    Evžen Tošenovský iECR
    Klaus Buchner iGroenen/EVA
    Ignazio Corrao iNI
    Martina Dlabajová iRENEW
    Eva Kaili iS&D
    Miapetra Kumpula-Natri iS&D
    Georg Mayer iID
    Joëlle Mélin iID
    Iskra Mihaylova iRENEW
    Dan Nica iS&D
    Eva Maydell iEVP
    Maria Spyraki iEVP
    Henna Virkkunen iEVP
    Carlos Zorrinho iS&D
    Nicola Beer iRENEW
    François-Xavier Bellamy iEVP
    Tom Berendsen (CDA) iEVP
    Michael Bloss iGroenen/EVA
    Manuel Bompard iGUE/NGL
    Paolo Borchia iID
    Marc Botenga iGUE/NGL
    Markus Buchheit iID
    Carlo Calenda iS&D
    Andrea Caroppo iID
    Ciarán Cuffe iGroenen/EVA
    Valter Flego iRENEW
    Niels Fuglsang iS&D
    Claudia Gamon iRENEW
    Nicolás González Casares iS&D
    Christophe Grudler iRENEW
    Henrike Hahn iGroenen/EVA
    Robert Hajšel iS&D
    Ivo Hristov iS&D
    Ivars Ijabs iRENEW
    Izabela-Helena Kloc iECR
    Łukasz Kohut iS&D
    Andrius Kubilius iEVP
    Thierry Mariani iID
    Ville Niinistö iGroenen/EVA
    Mauri Pekkarinen iRENEW
    MikulᚠPeksa iGroenen/EVA
    Sira Rego iGUE/NGL
    Sara Skyttedal iEVP
    Jessica Stegrud iECR
    Grzegorz Tobiszowski iECR
    Marie Toussaint iGroenen/EVA
    Isabella Tovaglieri iID
    Pernille Weiss iEVP
    Josianne Cutajar iS&D
    Beata Szydlo iECR
    Martin Buschmann iNI
    Tsvetelina Penkova iS&D
    Jérôme Rivičre iID
    Rob Roos (FVD) iECR
    Romana Jerković iS&D
    Clara Ponsatí Obiols iNI
    Riho Terras iEVP
    Hildegard Bentele iEVP
    Vasile Blaga iEVP
    Nicola Danti iRENEW

Plaatsvervanger(s)

    Othmar Karas iEVP
    Janusz Lewandowski iEVP
    Marian-Jean Marinescu iEVP
    Jacek Saryusz-Wolski iECR
    Izaskun Bilbao Barandica iRENEW
    Cornelia Ernst iGUE/NGL
    Ismail Ertug iS&D
    Bernd Lange iS&D
    Dominique Riquet iRENEW
    Róża Thun Und Hohenstein iEVP
    Nils Torvalds iRENEW
    Antonio Tajani iEVP
    Andrus Ansip iRENEW
    Pascal Arimont iEVP
    Simona Bonafč iS&D
    Eleonora Evi iNI
    Csaba Molnár iS&D
    Luděk Niedermayer iEVP
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Massimiliano Salini iEVP
    Sven Schulze iEVP
    Ivan Štefanec iEVP
    Dennis Radtke iEVP
    Matteo Adinolfi iID
    Andris Ameriks iS&D
    Rasmus Andresen iGroenen/EVA
    Marek Paweł Balt iS&D
    Damian Boeselager iGroenen/EVA
    Ioan-Rareş Bogdan iEVP
    Damien Caręme iGroenen/EVA
    Mohammed Chahim (PvdA) iS&D
    Marco Dreosto iID
    Pietro Fiocchi iECR
    Gianna Gancia iID
    Giorgos Georgiou iGUE/NGL
    Helmut Geuking iECR
    Klemen Grošelj iRENEW
    Valerie Hayer iRENEW
    Martin Hojsík iRENEW
    Alicia Homs Ginel iS&D
    Adam Jarubas iEVP
    Marina Kaljurand iS&D
    Elena Kountoura iGUE/NGL
    Elżbieta Kruk iECR
    Maria Manuel Leităo Marques iS&D
    Sylvia Limmer iID
    Elena Lizzi iID
    Adriana Maldonado López iS&D
    Jutta Paulus iGroenen/EVA
    Sandra Pereira iGUE/NGL
    Dragoş Pîslaru iRENEW
    Guido Reil iID
    Diana Riba I Giner iGroenen/EVA
    Rob Rooken (FVD) iECR
    Günther Sidl iS&D
    Ivan Vilibor Sinčić iNI
    Susana Solís Pérez iRENEW
    Tomas Tobé iEVP
    Edina Tóth iEVP
    Viola Von Cramon-Taubadel iGroenen/EVA
    Isabel Wiseler-Lima iEVP
    Miriam Dalli iS&D
    Jakop G. Dalunde iGroenen/EVA
    Angelo Ciocca iID
    Erik Bergkvist iS&D
    Ioannis Lagos iNI
    Salvatore De Meo iEVP
    Mihai Tudose iS&D
    Jens Gieseke iEVP
    Angelika Winzig iEVP
    Margarita De La Pisa Carrión iECR
    Katalin Cseh iRENEW