EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten in het kader van het regionaal beleid van de Unie.
 • 2. 
  de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie inzake economische en sociale samenhang.
 • 3. 
  coördinatie van de structuurinstrumenten van de Unie.
 • 4. 
  ultraperifere regio's en eilanden alsmede de grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.
 • 5. 
  de betrekkingen met het Comité van de regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Younous Omarjee iGUE/NGL

Ondervoorzitter(s)


Lid/leden

    Corina Creţu iS&D
    Constanze Krehl iS&D
    Andrea Cozzolino iS&D
    Peter Jahr iEVP


    Raffaele Fitto iECR
    Martina Michels iGUE/NGL
    Pascal Arimont iEVP
    Franc Bogovič iEVP
    Manolis Kefalogiannis iEVP
    Monika Vana iGroenen/EVA
    Andrey Novakov iEVP


    Tom Berendsen (CDA) iEVP
    Erik Bergkvist iS&D


    François Alfonsi iGroenen/EVA
    Yana Toom iRENEW

Plaatsvervanger(s)    Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
    Rovana Plumb iS&D
    Herbert Dorfmann iEVP
    Tonino Picula iS&D
    Daniel Buda iEVP
    Stanislav Polčák iEVP
    Bronis Ropė iGroenen/EVA
    Maria Spyraki iEVP


    Josianne Cutajar iS&D
    Mónica Silvana González iS&D


    Vera Tax (PvdA) iS&D