EP-Commissie Juridische zaken (JURI) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgrondslagen en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel.
 • 2. 
  de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft.
 • 3. 
  de vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht, met name wetgevingsvoorstellen tot officiële codificatie daarvan.
 • 4. 
  de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie i en het Gerecht van eerste aanleg aanhangige zaken.
 • 5. 
  communautaire besluiten die de rechtsorde van de lidstaten raken, met name op het gebied van:
  • a) 
   civiel recht en handelsrecht
  • b) 
   vennootschapsrecht
  • c) 
   recht inzake intellectuele eigendom
  • d) 
   procesrecht
 • 6. 
  aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten.
 • 7. 
  ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, in nauwe samenwerking met de relevante commissies.
 • 8. 
  het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Gemeenschappen.
 • 9. 
  voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden.
 • 10. 
  de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie.

1.

Meer informatie

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

    Adrián Vázquez Lázara iRENEW

Ondervoorzitter(s)

    Ibán García Del Blanco iS&D
    Sergey Lagodinsky iGroenen/EVA
    Raffaele Stancanelli iECR
    Marion Walsmann iEVP

Lid/leden

    József Szájer iEVP
    Axel Voss iEVP
    Angel Dzhambazki iECR
    Esteban González Pons iEVP
    Gilles Lebreton iID
    Jiří Pospíšil iEVP
    Tiemo Wölken iS&D
    Geoffroy Didier iEVP
    Manon Aubry iGUE/NGL
    Mislav Kolakušić iNI
    Karen Melchior iRENEW
    Franco Roberti iS&D
    Liesje Schreinemacher (VVD) iRENEW
    Stéphane Séjourné iRENEW
    Lara Wolters (PvdA) iS&D
    Jean-Paul Garraud iID
    Gunnar Beck iID
    Marie Toussaint iGroenen/EVA
    Javier Zarzalejos iEVP
    Marcos Ros Sempere iS&D

Plaatsvervanger(s)

    Evelyne Gebhardt iS&D
    Angelika Niebler iEVP
    Heidi Hautala iGroenen/EVA
    Viktor Uspaskich iRENEW
    Daniel Buda iEVP
    Caterina Chinnici iS&D
    Pascal Durand iRENEW
    Emmanuel Maurel iGUE/NGL
    Javier Nart iRENEW
    Emil Radev iEVP
    Kosma Złotowski iECR
    Magdalena Adamowicz iEVP
    Jorge Buxadé Villalba iECR
    Andrea Caroppo iID
    Andrzej Halicki iEVP
    Bettina Vollath iS&D
    Nacho Sánchez Amor iS&D
    Patrick Breyer iGroenen/EVA
    Sabrina Pignedoli iNI
    Toine Manders (50PLUS) iEVP
    Christian Sagartz iEVP
    Brando Benifei iS&D
    Ilhan Kyuchyuk iRENEW
    Hélčne Laporte iID
    Luisa Regimenti iID